právní upozornění

právní upozornění

My, provozovatelé této webové stránky, poskytujeme našim uživatelům jako veřejnou službu.

Přečtěte si pečlivě následující základní pravidla, která se týkají používání vašeho webu. Vezměte prosím na vědomí, že vaše používání webových stránek představuje vaši bezpodmínečnou dohodu, že budete dodržovat a být vázán těmito Podmínkami a podmínkami používání. Pokud (uživatelem) s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte webovou stránku, neposkytujte na webových stránkách žádné materiály ani neberte z nich žádné materiály.

Provozovatel si vyhrazuje právo aktualizovat nebo upravit tyto smluvní podmínky kdykoli bez předchozího upozornění uživatele. Vaše užívání webových stránek po každé změně představuje vaši bezpodmínečnou dohodu, že budete následovat a být vázán těmito smluvními podmínkami tak, jak jste změnili. Z tohoto důvodu vám doporučujeme přečíst si tyto Podmínky používání vždy, když používáte webovou stránku.

Tyto podmínky používání se vztahují na používání webových stránek a nevztahují se na žádné propojené weby třetích stran. Tyto podmínky obsahují úplnou dohodu (dále jen „smlouva“) mezi vámi a provozovateli týkající se webových stránek. Veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Povolené a zakázané použití

Stránku můžete používat pouze za účelem sdílení a výměny názorů s jinými uživateli. Nesmíte používat webové stránky k porušení platných místních, státních, vnitrostátních nebo mezinárodních právních předpisů, mimo jiné včetně platných zákonů týkajících se antitrustových nebo jiných protiprávních obchodních nebo obchodních praktik, federálních a státních zákonů o cenných papírech, předpisů vyhlášených americkými cennými papíry a burzovní komisi, jakákoli pravidla jakékoli národní nebo jiné výměny cenných papírů a veškeré zákony, pravidla a předpisy USA upravující vývoz a zpětný vývoz komodit nebo technických údajů.

Nesmíte nahrávat ani odesílat žádné materiály, které porušují nebo zneužívají autorská práva, patenty, ochranné známky nebo obchodní tajemství, nebo zveřejňovat prostřednictvím webových stránek veškeré informace, jejichž zveřejnění by představovalo porušení případných závazků týkajících se důvěrnosti informací.

Nesmíte vkládat žádné viry, červy, trojské koně nebo jiné formy škodlivého počítačového kódu ani nepodléhat síť nebo servery webových stránek nepřiměřeným provozním zátěžím ani se jinak neúčastní chování, které se považuje za rušivé při běžném provozu webové stránky.

Ty jsou přísně zakázáno komunikovat na nebo prostřednictvím internetových stránek jakékoliv nezákonné, škodlivé, urážlivé, zastrašující, hanlivé, pomlouvačné, obtěžující, urážlivé, vulgární, obscénní, neuctivé, nenávistný, podvodný, sexuálně explicitní, rasově, etnicky či jinak závadný materiál jakéhokoli druhu, včetně, ale bez omezení, jakéhokoli materiálu, který podporuje jednání, které by představovalo trestný čin, způsobilo občanskou odpovědnost nebo jinak porušovalo platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo.

Budete výslovně zakázat sestavování a používání osobních informací jiných uživatelů, včetně adres, telefonních čísel, faxových čísel, e-mailových adres nebo jiných kontaktních informací, které se mohou na webové stránce objevit, za účelem vytvoření nebo sestavení marketingových a / nebo poštovních seznamů a od zasílání ostatních uživatelů nevyžádaných marketingových materiálů, ať už faxem, e-mailem nebo jinými technologickými prostředky.

Ste také výslovně zakázáno distribuovat osobní údaje uživatelů třetím stranám pro marketingové účely. Provozovatelé považují sestavení marketingových a poštovních seznamů za použití osobních informací uživatelů, zasílání nevyžádaných marketingových materiálů uživatelům nebo distribuci osobních informací uživatelů třetím stranám pro marketingové účely jako závažné porušení těchto obchodních podmínek Použití a provozovatelé si vyhrazují právo ukončit nebo pozastavit váš přístup k webové stránce a její užívání a pozastavit nebo zrušit vaše členství v konsorciu bez náhrady zaplacených členských příspěvků.

Operátoři poznamenávají, že neoprávněné použití osobních údajů uživatelů v souvislosti s nevyžádanou marketingovou korespondencí může také představovat porušování různých státních a federálních zákonů proti spamu. Provozovatelé si vyhrazují právo nahlásit zneužití osobních údajů uživatelů příslušným orgánům činným v trestním řízení a vládním orgánům a provozovatelé budou plně spolupracovat s jakýmkoli orgánem, který vyšetřuje porušování těchto zákonů.

Uživatelské příspěvky

Provozovatelé nechtějí přijímat od vás důvěrné nebo chráněné informace prostřednictvím webových stránek. Jakýkoli materiál, informace nebo jiná komunikace, kterou přenášíte nebo zveřejníte ("Příspěvky") na webových stránkách, nebude považována za důvěrnou.

Veškeré příspěvky na tento web jsou licencovány na základě licence MIT všem, kteří je chtějí použít, včetně Operátorů.

Pokud pracujete pro společnost nebo na univerzitě, je pravděpodobné, že nejste držitelem autorských práv na nic, co uděláte, a to i ve volném čase. Před přispěním na tyto stránky obdržíte od svého zaměstnavatele písemné povolení.

Diskusní seznamy uživatelů a fóra

Provozovatelé mohou, ale nejsou povinni sledovat nebo kontrolovat žádné oblasti na webových stránkách, kde uživatelé vysílají nebo zveřejňují komunikaci nebo vzájemně komunikují, včetně, ale nikoliv výlučně, fóra uživatelů a e-mailových seznamů a obsah jakékoliv takové komunikace. Provozovatelé však nebudou mít žádnou odpovědnost za obsah takové komunikace, bez ohledu na to, zda vzniká podle zákonů autorského práva, libosti, soukromí, obscénnosti nebo jinak. Provozovatelé mohou kdykoli upravit nebo odstranit obsah na webové stránce podle svého uvážení.

Použití osobně identifikovatelné informace

Souhlasíte s poskytnutím pravdivých, přesných, aktuálních a úplných informací při registraci na webových stránkách. Je vaší odpovědností udržovat a rychle aktualizovat tyto informace o účtu, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou podvodné, nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo nejsou aktuální, nebo máme důvodné podezření, že takové informace jsou podvodné, nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo ne aktuální, vyhrazujeme si právo pozastavit nebo ukončit bez předchozího upozornění a odmítnout veškeré současné a budoucí využití webových stránek.

Přestože části webových stránek lze prohlížet jednoduše při návštěvě webových stránek, pro přístup k některému obsahu a / nebo dalším funkcím nabízeným na webových stránkách se možná budete muset přihlásit jako host nebo se zaregistrovat jako člen. Pokud si vytvoříte účet na webových stránkách, můžete být požádáni o zadání svého jména, adresy, ID uživatele a hesla. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti hesla a účtu a jste plně zodpovědní za všechny činnosti, ke kterým dojde v souvislosti s vaším heslem nebo účtem. Souhlasíte, že nás budete okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho hesla nebo účtu nebo o jakémkoli jiném porušení zabezpečení. Dále souhlasíte s tím, že nedovolíte jiným, včetně těch, jejichž účty byly ukončeny, přístup na Web pomocí vašeho účtu nebo ID uživatele. Poskytujete Provozovatelům a všem dalším osobám nebo subjektům zapojeným do provozu Webu právo přenášet, monitorovat, načítat, ukládat a používat vaše informace v souvislosti s provozem Webu a při poskytování služeb vám. Provozovatelé nemohou a nepřijímají žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli informace, které zadáte, ani za použití nebo zneužití vašich či třetích stran informací přenášených nebo přijímaných pomocí webových stránek.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete obhájit, odškodnit a chránit operátory, agenty, prodejce nebo dodavatele před všemi nároky, škodami, náklady a výdaji, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vyplývajících z vašeho používání nebo zneužití webových stránek, včetně porušení těchto Smluvních podmínek, porušení jakéhokoli práva duševního vlastnictví nebo jiného práva jakékoli osoby nebo subjektu od vás nebo jakéhokoli jiného účastníka nebo uživatele vašeho účtu.

Ukončení

Tyto smluvní podmínky jsou platné až do okamžiku jejich ukončení. Pokud již nesouhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto smluvní podmínky, musíte přestat používat webové stránky. Pokud nejste spokojeni s webovou stránkou, obsahem nebo jakýmkoli z těchto podmínek, podmínek a zásad, je vaším jediným opravným prostředkem přerušit používání webových stránek. Provozovatelé si vyhrazují právo ukončit nebo pozastavit váš přístup k webové stránce nebo jejích částí nebo jejich části bez předchozího upozornění, pokud se domníváme, že podle našeho výhradního uvážení toto použití (i) porušuje platné zákony; (ii) poškozuje naše zájmy nebo zájmy jiné osoby nebo subjektu, včetně duševního vlastnictví nebo jiných práv; nebo (iii) pokud mají provozovatelé důvod se domnívat, že porušujete tyto smluvní podmínky.

ZRUŠENÍ ZÁRUKY

WEBOVÉ STRÁNKA A PŘIDRUŽENÉ MATERIÁLY JSOU POSKYTOVÁNY PODLE "JAK JSOU" A "JAK JSOU K DISPOZICI". V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM OPERÁTOŘI ZŘÍKAJÍ VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÝ DUŠEVNÍ MAJETKU. OPERÁTORY NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO ZÁRUKA, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE VAŠE POUŽITÍ WEBOVÉHO STRÁNCE BUDE NEPŘERUŠENÉ, ČASOVÉ, BEZPEČNÉ NEBO CHYBNÉ; OPERÁTORY NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY NEBO ZÁRUKY K VÝSLEDKŮM, KTERÉ MOHOU ZÍSKAT POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY. OPERÁTORY NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, S OHLEDEM NA PROVOZ WEBOVÉHO STRÁNKU NEBO INFORMACÍ, OBSAHU, MATERIÁLŮ NEBO PRODUKTŮ ZAHRNUTÝCH NA WEBOVÉ STRÁNCE.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ provozovateli nebo jejich zástupci, dodavatele a prodejce ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ŠKODY ZE ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY INFORMACÍ) VZNIKLÉ Z POUŽITÍ, ZNEUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY, A TO AJ VEŘEJNOST, ŽE JSOU OPERÁTORI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. TENTO ODMÍTNUTÍ ZPŮSOBILO ZÁKLADNÍ ÚČEL TÉTO SMLOUVY. JAKÉKOLIV JURISDIKCE ZAKÁZÁNÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÉ OBMEDZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT NA VÁS.

Jste srozuměni a souhlasíte, že jakýkoli obsah stažený z internetu nebo JINAK ZÍSKANÉ POUŽITÍM stránek je na vlastní nebezpečí A NEBEZPEČÍ A ŽE BUDETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA VAŠEM počítačového systému nebo ztrátu dat nebo PŘERUŠENÍ OBCHODOVÁNÍ V DŮSLEDKU STAŽENÍ OBSAHU. Provozovatelé NEBUDE ZA jakékoliv ztráty nebo škody způsobené nebo údajně byly způsobeny přímo nebo nepřímo, na základě informací NEBO myšlenek obsažených, navržen nebo odkazoval se na nebo se objevila na internetových stránkách. VAŠE ÚČAST NA WEBOVÉ STRÁNCE JE VEŠKERÁ NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. ŽÁDNÉ RADY ANI INFORMACE, ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÁ, ZÍSKÁTE OD provozovateli nebo prostřednictvím operátorů, jejich zaměstnanců nebo třetích stran NEZAKLÁDÁ ZÁRUKU výslovně nevázal SMLOUVĚ. POUŽÍVÁTE POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY VĚDOMÍ, ŽE VAŠE POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY JE NA VAŠE RIZIKO.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ A NA ZÁKLADĚ žádnou právní nebo spravedlivé teorie, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ PŘEČINU, SMLOUVY, nedbalosti, přísné odpovědnosti nebo jinak, platí provozovateli nebo některý z jejich zástupců, prodejců nebo dodavatelé odpovědni vůči uživateli nebo další osobě, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY VZNIKLÉ Z NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ webových stránek nebo ZA jakékoliv narušení bezpečnosti spojená s přenosem citlivých informací prostřednictvím internetových stránek NEBO JAKÉKOLIV informacemi získanými WEBOVÉ STRÁNKY, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ŠKODY ZTRÁTENÝCH ZISKŮ, ZTRÁTY DOBRÉHO VLASTNICTVÍ, ZTRÁTY NEBO KORUPCE ÚDAJŮ, PRACOVNÍHO ZASTAVENÍ, PŘESNOSTI VÝSLEDKŮ NEBO POŠKOZENÍ NEBO POŠKOZENÍ POČÍTAČE, A to i V PŘÍPADĚ, ŽE AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE OPERÁTORŮ BOLE UPOZORNĚN ZNÁMÉ MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

CELKOVÁ KUMULATIVNÍ ODPOVĚDNOST OPERÁTORŮ PRO JAKÉKOLIV A VŠECHNY NÁROKY V SOUVISLOSTI S WEBOVOU STRÁNKOU NEPOSKYTUJE PĚT USD DOLARS ($ 5.00). UŽIVATEL SMLUVNÍ A UZNÁVÁ, ŽE VÝŠE UVEDENÉ OBMEDZENÍ ZODPOVĚDNOSTI JSOU ZÁKLADNÍM ZÁKLADEM VÝHODY A ŽE OPERÁTOŘI NEPOSKYTUJÍ WEBOVÉ STRÁNKU, KTERÁ NEBUDE OMEZIT.

obecně

Webová stránka je umístěna ve Spojených státech. Operátoři neuplatňují žádné tvrzení, že obsah na webových stránkách je vhodný nebo může být stažen mimo Spojené státy. Přístup k obsahu nemusí být v některých zemích legální nebo v určitých zemích. Pokud přistupujete k webové stránce mimo Spojené státy, činíte tak na vlastní nebezpečí a odpovídáte za dodržování zákonů příslušné jurisdikce. Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží se na tyto podmínky nevztahují. Strana může vyrozumět druhou stranu pouze písemně na hlavním místě podnikání této strany, na pozornost hlavního právního zástupce této strany nebo na jiné adrese nebo jinou metodou, kterou strana písemně upřesní. Oznámení se považuje za doručené na základě osobního doručení nebo faxu nebo, pokud je zasláno ověřenou poštou s předplacenými poštovními zásilkami, 5 pracovní dny po datu odeslání nebo, pokud je zaslána mezinárodní poštou s předplacenými poštovními zásilkami, 7 pracovní dny po datu mailing. Pokud bude některá z těchto ustanovení považována za nevymahatelnou, zůstanou zbývající ustanovení v plné síle, aniž by byla nijak ovlivněna. Dále se strany dohodly, že nahradí takové nevynutitelné ustanovení vynutitelným ustanovením, které nejvíce přibližuje záměr a ekonomický účinek nevymahatelného ustanovení. Názvy oddílů slouží pouze k referenčním účelům a nedefinují, neomezují, nevyjadřují ani nepopisují rozsah nebo rozsah takového oddílu. Neúspěch provozovatelů jednat v souvislosti s porušením této smlouvy vy nebo jinými osobami nepředstavuje vzdání se práv a neomezuje práva provozovatelů v souvislosti s tímto porušením nebo následnými porušeními. Každá žaloba nebo řízení vyplývající z nebo související s touto smlouvou nebo užíváním webových stránek uživatelem musí být podáno u soudů v Belgii a souhlasíte s výlučnou osobní jurisdikcí a místem výkonu takových soudů. Jakýkoli důvod, který byste mohli mít ohledně vašeho používání webových stránek, musí být zahájeny v jednom (1) roce po vzniku nároku nebo důvodu. Tyto podmínky stanoví úplné porozumění a souhlas stran a nahrazuje veškeré ústní nebo písemné dohody nebo dohody mezi stranami, pokud jde o jejich předmět. Zřeknutí se porušení kteréhokoli ustanovení této Smlouvy nelze považovat za vzdání se jakéhokoli jiného nebo následného porušení.

Odkazy na jiné materiály

Webová stránka může obsahovat odkazy na stránky vlastní nebo provozované nezávislými třetími stranami. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a reference. Tyto stránky nekontrolujeme, a proto neodpovídáme za žádný obsah zveřejněný na těchto stránkách. Skutečnost, že provozovatelé nabízejí takové spojení, by neměla být v žádném případě vykládána jako schválení, schválení nebo sponzorování této stránky, jejího obsahu nebo společností nebo produktů, na které se odkazuje, a Operátoři si vyhrazují právo poznamenat, sponzorování nebo potvrzení na webových stránkách. Pokud se rozhodnete pro přístup ke všem webům třetích stran, na které je webová stránka propojena, děláte to zcela na vlastní nebezpečí. Vzhledem k tomu, že některé stránky využívají automatizované výsledky vyhledávání nebo vás jinak odkazují na stránky, které obsahují informace, které mohou být považovány za nevhodné nebo urážlivé, nemohou být provozovatelé zodpovědní za přesnost, dodržování autorských práv, zákonnost nebo slušnost materiálů obsažených na stránkách třetích stran. se tímto neodvolatelně vzdává jakéhokoli nároku vůči nám vůči těmto místům.

Oznámení o možném porušení autorských práv

V případě, že se domníváte, že materiál nebo obsah zveřejněný na webových stránkách může porušovat autorská práva nebo jiná práva, prosím Kontakt nás.