مقــالات

سپتامبر 29، 2021 0

جشنواره | پروتئین سازی جهان

جشنواره تابستانی چوب پنبه ای ، که در سال 2008 تاسیس شد ، در سال های اخیر رونق داشته و ممکن است در حال حاضر نیز باشد [...]

بحرانی

اکتبر 1، 2021 0

نقد | "مکالمه ای آغاز شد ، هیچکس حرفی نزده است"

"مکالمه ای آغاز شد ، هیچ کس یک کلمه نگفت" از نظر مفهوم همزمان ساده و پیچیده است ، [...]