رسانه

Array Collective Win Turner Prize 2021

ما از اینکه گروه هنری مستقر در بلفاست، Array، جایزه ترنر امسال را به دست آورده است، افتخار می کنیم - اولین جایزه [...]
1 2 3 ... 17