იურიდიული შენიშვნები

იურიდიული შენიშვნები

ჩვენ, ამ ვებ – გვერდის ოპერატორები, მას ვაწვდით როგორც საჯარო სერვისს ჩვენს მომხმარებლებს.

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ შემდეგ ძირითად წესებს, რომლებიც არეგულირებს ვებსაიტის გამოყენებას. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ვებსაიტის გამოყენება წარმოადგენს თქვენს უპირობო შეთანხმებას, რომ დაიცვას და გამოიყენოს ეს წესები და პირობები. თუ თქვენ ("მომხმარებელი") არ ეთანხმებით მათ, ნუ გამოიყენებთ ვებგვერდს, არ მიაწოდეთ მასალები ვებსაიტზე ან ჩამოტვირთეთ მასალები.

ოპერატორები იტოვებენ უფლებას განაახლონ ან შეცვალონ ეს წესები და პირობები ნებისმიერ დროს მომხმარებლის წინასწარი შეტყობინების გარეშე. ვებსაიტის გამოყენება ნებისმიერი ასეთი ცვლილების შემდეგ წარმოადგენს თქვენს უპირობო შეთანხმებას, რომ დაიცვას და ვალდებული იქნები შეიცვალოთ ამ წესები და პირობები. ამ მიზეზით, ჩვენ გირჩევთ გადახედოთ ამ წესებსა და პირობებს, როდესაც ვებსაიტს იყენებთ.

გამოყენების ეს წესები და პირობები ვრცელდება ვებსაიტის გამოყენებაზე და არ ვრცელდება რომელიმე მესამე მხარის დაკავშირებულ საიტებზე. ეს წესები და პირობები შეიცავს მთელ ხელშეკრულებას ("შეთანხმებას") თქვენსა და ოპერატორებს შორის ვებსაიტთან დაკავშირებით. დაცულია ნებისმიერი უფლება, რომელიც აქ პირდაპირ არ არის მინიჭებული.

ნებადართული და აკრძალული გამოყენება

შეგიძლიათ ვებსაიტი გამოიყენოთ მხოლოდ სხვა მომხმარებლებთან იდეების გაზიარების და გაცვლის მიზნით. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვებსაიტი ადგილობრივი, სახელმწიფო, ეროვნული ან საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევისთვის, შეზღუდვის გარეშე, მოქმედი კანონები, რომლებიც ეხება ანტიმონოპოლური ან სხვა უკანონო სავაჭრო ან ბიზნეს პრაქტიკას, ფედერალური და სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების კანონები, აშშ ფასიანი ქაღალდების მიერ გამოქვეყნებული წესები. და გაცვლის კომისია, ნებისმიერი ეროვნული ან სხვა ფასიანი ქაღალდების გაცვლის ნებისმიერი წესი, და აშშ – ს ნებისმიერი კანონი, წესი და რეგულაცია, რომელიც არეგულირებს საქონლის ან ტექნიკური მონაცემების ექსპორტს და რეექსპორტს.

თქვენ არ შეგიძლიათ ატვირთოთ და გადასცეთ მასალა, რომელიც არღვევს ან მიითვისებს ნებისმიერი პირის საავტორო უფლებებს, პატენტს, სავაჭრო ნიშანს ან სავაჭრო საიდუმლოებას, ან ვებსაიტის საშუალებით არ გაამჟღავნებთ რაიმე ინფორმაციას, რომლის გამჟღავნება წარმოადგენს კონფიდენციალურობის ნებისმიერი ვალდებულების დარღვევას.

თქვენ არ შეგიძლიათ ატვირთოთ ვირუსები, ჭიები, ტროას ცხენები ან მავნე კომპიუტერული კოდების სხვა ფორმები, ასევე არ დაექვემდებაროთ ვებსაიტის ქსელს ან სერვერებს საგზაო მოძრაობის დაუსაბუთებელ დატვირთვას, ან სხვაგვარად ჩაატაროთ ქცევა, რომელიც ჩაითვლება ვებსაიტის ჩვეულებრივი მუშაობისთვის ხელისშემშლელად.

თქვენ მკაცრად გეკრძალებათ ვებსაიტზე ან მასთან კომუნიკაცია ნებისმიერი უკანონო, მავნე, შეურაცხმყოფელი, მუქარის შემტევი, ცილისმწამებლური, შევიწროებული, ცილისმწამებლური, ვულგარული, უცენზურო, არაწესიერი, სიძულვილით, თაღლითურად, სექსუალურად გამოხატული, რასობრივი, ეთნიკური ან სხვაგვარად სადავო მასალის შესახებ. ნებისმიერი სახის, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მასალებით, რომლებიც ხელს უწყობენ საქციელს, რომელიც წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულს, იწვევს სამოქალაქო პასუხისმგებლობას ან სხვაგვარად არღვევს მოქმედ ადგილობრივ, სახელმწიფო, ეროვნულ ან საერთაშორისო სამართალს.

თქვენ პირდაპირ გეკრძალებათ სხვა მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის, მათ შორის, მისამართების, ტელეფონის ნომრების, ფაქსის ნომრების, ელექტრონული ფოსტის მისამართების ან სხვა საკონტაქტო ინფორმაციის შედგენა და გამოყენება, რომელიც შეიძლება გამოჩნდეს ვებგვერდზე, მარკეტინგის ან / და საფოსტო სიების შექმნის ან შედგენის მიზნით. სხვა მომხმარებლების არასასურველი მარკეტინგული მასალების გაგზავნისგან, იქნება ეს ფაქსიმილით, ელექტრონული ფოსტით ან სხვა ტექნოლოგიური საშუალებებით.

ასევე პირდაპირ გეკრძალებათ მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის მესამე მხარისთვის მარკეტინგული მიზნებისათვის გავრცელება. ოპერატორები მიიჩნევენ მარკეტინგისა და საფოსტო სიების შედგენას მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის გამოყენებით, მომხმარებლებისთვის უნებართვო მარკეტინგის მასალების გაგზავნას ან მესამე პირისათვის მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის გადაცემას მარკეტინგის მიზნებისთვის, ამ წესების და პირობების არსებით დარღვევად. გამოიყენეთ და ოპერატორები იტოვებენ უფლებას შეწყვიტონ ან შეაჩერონ თქვენი ვებსაიტზე შესვლა და გამოყენება და შეაჩერონ ან გააუქმონ თქვენი წევრობის კონსორციუმი ყოველგვარი გადახდილი წევრობის საფასურის გარეშე.

ოპერატორებმა აღნიშნეს, რომ მომხმარებელთა პირადი ინფორმაციის უნებართვო გამოყენებამ უნებართვო მარკეტინგულ კორესპონდენციასთან დაკავშირებით შეიძლება წარმოადგინოს სხვადასხვა სახელმწიფო და ფედერალური სპამის საწინააღმდეგო დებულებების დარღვევა. ოპერატორები იტოვებენ უფლებას, განაცხადონ მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის ბოროტად გამოყენების შესახებ შესაბამისი სამართალდამცავი ორგანოებისა და სამთავრობო ორგანოებისათვის, ხოლო ოპერატორები სრულად ითანამშრომლებენ ნებისმიერ ორგანოებთან, რომლებიც იძიებენ ამ კანონების დარღვევას.

პროფაილი წარდგენა

ოპერატორებს არ სურთ მიიღონ თქვენგან კონფიდენციალური ან საკუთრების ინფორმაცია ვებსაიტის საშუალებით. ნებისმიერი მასალა, ინფორმაცია ან სხვა კომუნიკაცია, რომელსაც თქვენ გადასცემთ ან გამოაქვეყნებთ ვებგვერდს (”წვლილი”), ჩაითვლება არაკონფიდენციალურად.

ამ საიტის ყველა კონტრიბუცია ლიცენზირებულია თქვენს მიერ MIT ლიცენზიის საფუძველზე, ყველას, ვისაც სურს გამოიყენოს ისინი, მათ შორის ოპერატორებმა.

თუ კომპანიაში ან უნივერსიტეტში მუშაობთ, სავარაუდოდ, თქვენ არ ხართ ყველაფრის საავტორო უფლებების მფლობელი, თუნდაც თავისუფალ დროს. სანამ ამ საიტზე შეიტანთ წვლილს, მიიღეთ წერილობითი ნებართვა თქვენი დამსაქმებლისგან.

მომხმარებელთა სადისკუსიო სიები და ფორუმები

ოპერატორებს შეუძლიათ, მაგრამ არ არიან ვალდებული, აკონტროლონ ან განიხილონ ვებგვერდზე ნებისმიერი უბანი, სადაც მომხმარებლები გადასცემენ ან აგზავნიან კომუნიკაციებს ან კომუნიკაციას ახორციელებენ მხოლოდ ერთმანეთთან, მათ შორის, მომხმარებელთა ფორუმებით და ელ.ფოსტის სიებით, და ამგვარი კომუნიკაციების შინაარსით. ამასთან, ოპერატორებს არანაირი პასუხისმგებლობა არ ექნებათ დაკავშირებული ნებისმიერი ამგვარი კომუნიკაციის შინაარსთან, იქნება ეს საავტორო უფლებების, ცილისწამების, კონფიდენციალურობის, უხამსობის ან სხვაგვარად კანონით გათვალისწინებული. ოპერატორებს ნებისმიერ დროს შეუძლიათ შეცვალონ ან წაშალონ ვებსაიტის შინაარსი, მათი შეხედულებისამებრ.

პერსონალურად ამოცნობილი ინფორმაციის გამოყენება

თქვენ ეთანხმებით საიტის დარეგისტრირებისას მიუთითოთ ჭეშმარიტი, ზუსტი, მიმდინარე და სრული ინფორმაცია. თქვენი პასუხისმგებლობაა შეინარჩუნოთ და დაუყოვნებლივ განაახლოთ ამ ანგარიშის ინფორმაცია, რათა შეინარჩუნოთ იგი ჭეშმარიტი, ზუსტი, მიმდინარე და სრული. თუ თქვენ მოგაწვდით რაიმე ინფორმაციას, რომელიც არის თაღლითური, სიმართლე, არაზუსტი, არასრული, ან არ არის აქტუალური, ან გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ასეთი ინფორმაცია არის თაღლითური, სიმართლე, არაზუსტი, არასრული, ან არააქტუალური, ჩვენ ვიტოვებთ შეჩერების ან შეწყვეტის უფლებას. თქვენი ანგარიში გაფრთხილების გარეშე და უარი თქვას ვებ – გვერდის ნებისმიერ და მიმდინარე და სამომავლო გამოყენებაზე.

მიუხედავად იმისა, რომ ვებგვერდის მონაკვეთების ნახვა შესაძლებელია უბრალოდ ვებსაიტის მონახულებით, ზოგიერთ შინაარსზე ან / და ვებგვერდზე შემოთავაზებულ დამატებით ფუნქციებზე წვდომისთვის, შეიძლება დაგჭირდეთ შესვლა სტუმრად, ან დარეგისტრირდეთ, როგორც წევრი. თუ ვებსაიტზე შექმნით ანგარიშს, შეიძლება მოგთხოვონ მიაწოდოთ თქვენი სახელი, მისამართი, მომხმარებლის ID და პაროლი. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი პაროლისა და ანგარიშის კონფიდენციალურობის დაცვაზე და სრულად ხართ პასუხისმგებელი ყველა იმ ღონისძიებაზე, რომელიც ხდება თქვენს პაროლთან ან ანგარიშთან დაკავშირებით. თქვენ ეთანხმებით დაუყოვნებლივ შეგვატყობინოთ თქვენი პაროლის ან ანგარიშის უნებართვო გამოყენების შესახებ ან უსაფრთხოების ნებისმიერი სხვა დარღვევის შესახებ. თქვენ ასევე ეთანხმებით, რომ არ დაუშვებთ სხვებს, მათ შორის მათ, ვისაც შეწყვეტილი აქვთ ანგარიშები, ვებსაიტზე შესვლა თქვენი ანგარიშის ან მომხმარებლის ID– ს გამოყენებით. თქვენ ანიჭებთ ოპერატორებს და ვებ – გვერდის მუშაობაში მონაწილე ყველა სხვა პირს ან პირს, რომ გადასცენ, გააკონტროლონ, მიიღონ, შეინახონ და გამოიყენონ თქვენი ინფორმაცია ვებ – გვერდის მუშაობასთან დაკავშირებით და თქვენთვის მომსახურების გაწევაზე. ოპერატორებს არ შეუძლიათ და არ იკისრებენ პასუხისმგებლობას ან პასუხისმგებლობას თქვენს მიერ წარდგენილ ნებისმიერი ინფორმაციის, ან თქვენი ან მესამე მხარის მიერ ვებსაიტის საშუალებით გადაცემული ან მიღებული ინფორმაციის გამოყენების ან ბოროტად გამოყენებისათვის.

ანაზღაურების

თქვენ ეთანხმებით ოპერაციის, აგენტის, გამყიდველის ან მომწოდებლის დაცვას, ანაზღაურებას და უვნებლობას ნებისმიერი და ყველა პრეტენზიის, ზიანის, ხარჯისა და ხარჯისგან, ადვოკატთა გონივრული საკომისიოს ჩათვლით, რაც წარმოიშობა ან უკავშირდება ვებსაიტის გამოყენებას ან ბოროტად გამოყენებას, მათ შორის, შეუზღუდავად, ამ წესების და პირობების დარღვევა, თქვენს, ან თქვენი ანგარიშის სხვა გამომწერის ან მომხმარებლის მიერ ნებისმიერი ინტელექტუალური საკუთრების უფლების ან ნებისმიერი პირის ან სუბიექტის სხვა უფლების დარღვევა.

შეწყვეტა

გამოყენების ეს წესები და მოქმედება ძალაშია სანამ რომელიმე მხარე არ შეწყვეტს. თუ აღარ ეთანხმებით ამ წესებსა და პირობებს, თქვენ უნდა შეწყვიტოთ ვებსაიტის გამოყენება. თუ თქვენ უკმაყოფილო ხართ ვებსაიტით, მისი შინაარსით ან ამ პირობებით, პირობებით და წესებით, თქვენი ერთადერთი იურიდიული საშუალებაა შეწყვიტოთ ვებსაიტის გამოყენება. ოპერატორები იტოვებენ უფლებას შეწყვიტონ ან შეაჩერონ თქვენი წვდომა და გამოყენება ვებსაიტზე, ან ვებსაიტზე, გაფრთხილების გარეშე, თუ ჩვენი შეხედულებისამებრ მიგვაჩნია, რომ ასეთი გამოყენება (i) არღვევს მოქმედი კანონს; (ii) საზიანოა ჩვენი ან სხვა პირის ინტერესების, მათ შორის ინტელექტუალური საკუთრების ან სხვა უფლებებისათვის; ან (iii) იქ, სადაც ოპერატორებს აქვთ მიზეზი, რომ თვლიან, რომ თქვენ არღვევთ ამ წესებსა და პირობებს.

გარანტიის უარყოფა

ვებსაიტი და ასოცირებული მასალები მოწოდებულია "როგორც არის" და "როგორც ხელმისაწვდომი" ბაზაზე. მოქმედი კანონის თანახმად, მოქმედი კანონით, ოპერატორები უარყოფენ ყველა გარანტიას, გამოხატავს ან ითვალისწინებს, მათ შორის, მაგრამ შეზღუდული არ არის, ვაჭრობის უნარ-ჩვევები და კომპეტენტური კომპონენტი, მათი კომპეტენტური კომპონენტი. ოპერატორები არ აკეთებენ პრეზენტაციებს ან გარანტიას, რომ ვებ – გვერდი დააკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებს, ან რომ თქვენი ვებ – გვერდის გამოყენება განუწყვეტელი იქნება, დროულად უსაფრთხო, ან შეცდომების გარეშე; არც ოპერატორებს აკეთებენ რაიმე წარმომადგენლობას ან გარანტიას იმ შედეგების შესახებ, რომლებიც შეიძლება მიღებულ იქნეს ვებსაიტის გამოყენებიდან. ოპერატორები არ აკეთებენ რაიმე სახის წარმომადგენლობას, ან გარანტიას, როგორც საიტის ექსპლუატაციას, ისე ვებ – გვერდზე განთავსებულ ინფორმაციას, შინაარსს, მასალებს ან პროდუქტებს.

არცერთ შემთხვევაში ოპერატორებს ან მათ რომელიმე აგენტს, მომწოდებელს ან მიმწოდებელს ეკისრება პასუხისმგებლობა რაიმე სახის ზიანისთვის (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ზარალის ზარალი მოგება, ბიზნესის ინტერფერენცია, ან მასში არსებული კომპენსაცია) ვებსაიტის გამოსაყენებლად, მაშინაც კი, თუ ოპერატორებს ასეთი ზარალების შესაძლებლობის შესახებ ურჩიათ. წინამდებარე პასუხისმგებლობა წარმოადგენს ამ შეთანხმების არსებით ნაწილს. იმის გამო, რომ ზოგიერთი იურისდიქცია კრძალავს პასუხისმგებლობის გამორიცხვას ან შეზღუდვას შემდგომი ან შემთხვევითი ზიანისთვის, ზემოაღნიშნული შეზღუდვა შეიძლება არ გამოდგეს თქვენზე.

თქვენ აცნობიერებთ და ეთანხმებით, რომ ნებისმიერი შინაარსი, რომელიც გადმოწერილია ან სხვაგვარად მიიღება, ვებსაიტის გამოყენების საშუალებით, თქვენს დისკრეციასა და რისკზეა და რომ თქვენ მხოლოდ ის იქნებით პასუხისმგებელი, როგორც სხვა კომპონენტი, თუკი კომპონენტია სხვა კომპონენტით. შინაარსი ოპერატორები არ უნდა იყვნენ პასუხისმგებელნი გამოწვეული ზიანის ან დაზიანების, ან სავარაუდოდ გამოწვეული, პირდაპირ ან არაპირდაპირი გზით, ინფორმაციის ან იდეების საშუალებით, შემოთავაზებული ან მითითებული ან ჩვენში ნაჩვენები. თქვენი მონაწილეობა ვებ – გვერდზე მხოლოდ თქვენს საკუთარ რისკზეა. არავითარი რჩევა ან ინფორმაცია, რომელი ზეპირი ან დაწერილი გაქვთ თქვენ მიერ ოპერატორებისგან ან მათი ოპერატორების, მათი თანამშრომლების ან მესამე მხარეების მეშვეობით, არ შექმნიან რაიმე გარანტიას, რომელიც ზუსტად აქ არ გაკეთებულა. თქვენ ეცნობით ვებ – გვერდის გამოყენებას, რომ ვებ – გვერდის გამოყენება თქვენს მხოლოდ რისკზეა.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა. გარეშე გარემოებები და იურიდიული და სათანადო თეორია, რომელიც არ არის წამების, კონტრაქტის, ვადაგადაცილების, მკაცრი პასუხისმგებლობის ან სხვაგვარად, ოპერატორები ან მათი სხვა აგენტები, მომწოდებლები, მიმწოდებლები, ნებისმიერი შემთხვევითი ან დაზიანების შედეგად გამოწვეული ზიანი ან ზიანი, რომელიც წარმოიქმნება ან იწვევს ვებსაიტის გამოყენებას ან შეუძლებლობის გამოყენებას ვებსაიტზე ან უსაფრთხოების დაცვაზე, რომელიც ასოცირდება ინფორმაციის გაძლიერება და ინტენსიფიკაციის სისტემის დანერგვა ვებ – გვერდი, მათ შორის შეზღუდვა, დანაკარგები დანაკარგისთვის, კარგი ნების დაკარგვა, მონაცემთა დაკარგვა ან კორუფცია, სამუშაო შეჩერება, შედეგების სიზუსტე, ან კომპიუტერის უკმარისობა ან ფუნქციონირება, თუ ის ასეთის არსებობას ასრულებს, თუ ის მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება ცნობილია ამგვარი ზიანის შესაძლო შესაძლებლობის შესახებ.

ოპერატორების ჯამური კუმულატიური პასუხისმგებლობა ვებსაიტთან დაკავშირებულ ნებისმიერი და ყველა პრეტენზიის მიმართ არ გადააჭარბებს ხუთ აშშ დოლარს ($ 5.00). მომხმარებელი თანხმდება და აცხადებს, რომ პასუხისმგებლობის წინაპირობით შეზღუდვა წარმოადგენს ხელშეკრულების არსებით საფუძველს და რომ ოპერატორები ვერ შემოგვთავაზებენ ამგვარი შეზღუდვის ვებ – გვერდს.

ზოგადი

ვებსაიტი მასპინძლობს შეერთებულ შტატებს. ოპერატორები არ აცხადებენ, რომ ვებსაიტის შინაარსი შესაბამისია ან შეიძლება გადმოწერილი იყოს შეერთებული შტატების საზღვრებს გარეთ. შინაარსზე წვდომა არ შეიძლება იყოს ლეგალური გარკვეული პირების მიერ ან გარკვეულ ქვეყნებში. თუ ვებსაიტზე წვდომას შეერთებული შტატების საზღვარგარეთიდან ახორციელებთ, ამას თქვენი პასუხისმგებლობით აპირებთ და პასუხისმგებლები ხართ თქვენი იურისდიქციის კანონების დაცვაზე. გაეროს კონვენციის დებულებები საქონლის საერთაშორისო რეალიზაციის შესახებ ხელშეკრულებების შესახებ არ გავრცელდება ამ პირობებზე. მხარემ შეიძლება მეორე მხარეს აცნობოს წერილობით მხოლოდ ამ მხარის საქმიანობის მთავარ ადგილზე, ამ მხარის ძირითადი იურიდიული პირის ყურადღების გამახვილებაზე ან სხვა მისამართზე ან სხვა მეთოდით, რასაც მხარე წერილობით მიუთითებს. შეტყობინება ჩაითვლება პირადი მიტანის ან ფაქსის გაგზავნისთანავე, ან, თუ იგი გაგზავნილია დამოწმებული ფოსტით საფოსტო წინასწარი გადახდის საშუალებით, 5 სამუშაო დღის გაგზავნის დღიდან, ან, თუ გაგზავნილია საერთაშორისო ღამის კურიერის მიერ საფოსტო წინასწარი გადახდის საშუალებით, 7 სამუშაო დღის შემდეგ საფოსტო გზავნილები. თუ წინამდებარე დებულება დაუშვებელია, დარჩენილი დებულებები გაგრძელდება მთელი ძალით, რაიმე სახის ზემოქმედების გარეშე. გარდა ამისა, მხარეები თანხმდებიან შეცვალონ ისეთი დაუცველი დებულება სააღსრულებო დებულებით, რომელიც ყველაზე მეტად უახლოვდება დაუცველი დებულების მიზნებს და ეკონომიკურ შედეგებს. განყოფილების სათაურები მხოლოდ მითითების მიზნებისთვის არის და არ განსაზღვრავს, ზღუდავს, ასახავს ან აღწერს ამ მონაკვეთის მასშტაბებს ან მასშტაბებს. თქვენს მიერ ან სხვათა მიერ ამ შეთანხმების დარღვევასთან დაკავშირებით ოპერატორების მოქმედება არ წარმოადგენს უარის თქმას და არ ზღუდავს ოპერატორების უფლებებს ამგვარი დარღვევის ან შემდგომი დარღვევების მიმართ. ნებისმიერი ქმედება ან პროცედურა, რომელიც წარმოიშობა ან დაკავშირებულია ამ შეთანხმებასთან ან მომხმარებლის მიერ ვებსაიტის გამოყენებასთან, უნდა იქნას განხილული ბელგიის სასამართლოებში და თქვენ ეთანხმებით ექსკლუზიურ პირად იურისდიქციას და ასეთი სასამართლოების ადგილს. მოქმედების ნებისმიერი მიზეზი, რომელიც შეიძლება გქონდეთ ვებსაიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით, უნდა დაიწყოს პრეტენზიის ან მოქმედების მიზეზის დადგენიდან ერთი (1) წლის განმავლობაში. წინამდებარე პირობებში მოცემულია მხარეთა სრული გაგება და შეთანხმება და ცვლის მხარეთა შორის არსებულ ყველა ზეპირ ან წერილობით შეთანხმებას, მათ საგანს. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი დებულების დარღვევაზე უარის თქმა არ განიმარტება, როგორც უარი ნებისმიერი სხვა ან შემდგომი დარღვევის შესახებ.

სხვა მასალების ბმულები

ვებსაიტი შეიძლება შეიცავდეს საიტებს, რომლებსაც ფლობენ ან მართავენ დამოუკიდებელი მესამე პირები. ეს ბმულები მოცემულია მხოლოდ თქვენი კომფორტისა და მითითებისთვის. ჩვენ არ ვაკონტროლებთ ასეთ საიტებს და, შესაბამისად, ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი ამ საიტებზე განთავსებულ ნებისმიერ მასალაზე. ის ფაქტი, რომ ოპერატორები გვთავაზობენ ასეთ ბმულებს, არ უნდა განიმარტოს, როგორც საიტის, მისი შინაარსის ან მასში მითითებული კომპანიების ან პროდუქტების დამტკიცება, ავტორიზაცია ან სპონსორობა და ოპერატორები იტოვებენ უფლებას აღნიშნონ მისი წევრობის არარსებობა. სპონსორობა ან ვებგვერდზე მოწონება. თუ გადაწყვეტთ მესამე მხარის რომელიმე საიტზე წვდომას, რომელსაც ვებსაიტი უკავშირდება, ამას მთლიანად თქვენი პასუხისმგებლობით აკეთებთ. იმის გამო, რომ ზოგიერთ საიტს იყენებს ავტომატიზირებული ძიების შედეგები ან სხვაგვარად გიკავშირებთ საიტებზე, რომლებიც შეიცავს ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება შეუსაბამოდ ან შეურაცხყოფად ჩაითვალოს, ოპერატორებს არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა მესამე მხარის საიტებში განთავსებული მასალების სიზუსტეზე, საავტორო უფლებების შესაბამისობაზე, კანონიერებაზე ან წესიერებაზე, ამით შეუქცევადად ვიტყვით უარს ჩვენს წინააღმდეგ ნებისმიერ პრეტენზიაზე, ამ საიტებთან დაკავშირებით.

შეტყობინება საავტორო უფლებების შესაძლო დარღვევის შესახებ

იმ შემთხვევაში, თუ თვლით, რომ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულმა მასალმა ან შინაარსმა შეიძლება დაარღვიოს თქვენი ან სხვისი საავტორო უფლებები, გთხოვთ, საკონტაქტო ჩვენთვის.