អត្ថបទ

ខែកញ្ញា 26, 2022 0

ជួរ | សំឡេងនិយាយ

ក្នុងរដូវរងាឆ្នាំ 2020 ខ្ញុំត្រូវបានអញ្ជើញដោយនាយកប្រតិបត្តិ និងនាយកផ្នែកសិល្បៈ Emma-Lucy O'Brien ឱ្យធ្វើជា Curator-in-Residence [ ... ]

សំខាន់

ខែកញ្ញា 23, 2022 0

រិះគន់ | Patrick MacAllister, 'Peering Out'

ការតាំងពិព័រណ៍គំនូរប្រេង និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះចំនួន 31 នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់លោក Patrick MacAllister 'Peering Out' [ ... ]