आलोचना

आलोचना | Aoife Shanahan 'OXYgen'

गोल्डेन थ्रेड ग्यालरी, बेलफास्टमा 'ओक्सीजन', डब्लिन-आधारित कलाकार, एओइफे शानाहानको हालको कामको प्रदर्शनी हो। [...]

आलोचना | Conor McFeely 'Mariner'

कोनोर म्याकफिलीको 'मारिनर' डेरीको ऐतिहासिक सेन्टको पुरानो चिहानमा स्थायी प्रकाश स्थापना हो। [...]
1 2 3 ... 18