ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਅਸੀਂ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱ basicਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਰ-ਸ਼ਰਤ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ("ਉਪਭੋਗਤਾ") ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ.

ਓਪਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕਡ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ. ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ("ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ") ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ.

ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਜਿਤ ਉਪਯੋਗ

ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਇਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਂਟੀਟ੍ਰੱਸਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਯੂ ਐਸ ਸਿਕਉਰਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ. ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ, ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ.

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਪੇਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ.

ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਸ, ਕੀੜੇ, ਟਰੋਜਨ ਘੋੜੇ, ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਕੋਡ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਅਪਰਾਧੀ, ਅਪਰਾਧੀ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਿਨਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਨਸਲੀ, ਨਸਲੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ, ਸਿਵਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇ.

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ' ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮਗਰੀ ਭੇਜਣ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਪੱਖ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ meansੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ. ਓਪਰੇਟਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੇਲਿੰਗ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਮਝਣਗੇ. ਵਰਤੋ, ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਦੱਸਤਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੇ ਕਨਸੋਰਟੀਅਮ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਦੱਸਤਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.

ਓਪਰੇਟਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਣਉਚਿਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਐਂਟੀ-ਸਪੈਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਓਪਰੇਟਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧੀਨਗੀਆਂ

ਓਪਰੇਟਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ("ਯੋਗਦਾਨ") ਨੂੰ ਗੈਰ-ਗੁਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧੀਨ ਜੋ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਫਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ. ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਓ.

ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰਮ

ਓਪਰੇਟਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੋਰਮਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸੂਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਸਮੇਤ. ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਅਪਰਾਧ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ. ਓਪਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ, ਸਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਇਸ ਅਕਾਉਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਸਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗਲਤ, ਗਲਤ, ਅਧੂਰੀ, ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਝੂਠੀ, ਗਲਤ, ਅਧੂਰੀ, ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਬਿਨਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਓਪਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.

ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਤੁਸੀਂ ਓਪਰੇਟਰਾਂ, ਏਜੰਟਾਂ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਨੁਕਸਾਨਾਂ, ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਦੀ ਵਾਜਬ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਬਚਾਅ, ਬਚਾਅ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਸਮੇਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ.

ਸਮਾਪਤੀ

ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਕਲੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚ, ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ (i) ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ; (ii) ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ; ਜਾਂ (iii) ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ.

ਵਾਰੰਟੀ ਅਸਵੀਕਾਰ

ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ “ਜਿਵੇਂ ਹੈ” ਅਤੇ “ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ” ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਖਰੜੇ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਾਰੰਟੀਆਂ, ਸਪੁਰਦਗੀ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. ERਪਰੇਟਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ, ਸਮੇਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਓਪਰੇਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਓਪਰੇਟਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜਾਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਓਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾਕਰਤਾ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ. ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੱCLਣ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ.

ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਖਰਚਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ. ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ, ਸੁਝਾਏ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੈ. ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਓਪਰੇਟਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਥੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਪਯੋਗ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੋ ਇਕ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ.

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਮਾ. ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਯੋਗ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੋਰਟ, ਸਮਝੌਤਾ, ਅਣਗੌਲਿਆ, ਸਖਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਓਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਸਪੁਰਦਗੀਕਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ , ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਗੁਆਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਸ਼ਾਮਲ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਗੁਆਚਣਾ ਜਾਂ ਗੁਆਉਣਾ, ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਜਾਂ ਕੰਪਿ FAਟਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ.

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜ ਅਮਰੀਕੀ ਡੌਲਰਜ਼ ($ 5.00) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਫੋਰੋਸਿਜ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰਜਿਨ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਓਪਰੇਟਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਜਨਰਲ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਓਪਰੇਟਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਾ .ਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਮੱਗਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ. ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਇਕ ਧਿਰ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ specifyੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਜਾਂ ਪੱਖ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ, ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਮੇਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ, ਜੇ ਡਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਰੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਮੇਲਿੰਗ ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਲੇਖ ਸਿਰਫ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਗ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ, ਸੀਮਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ. ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਨਿਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ (1) ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਛੋਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਲਿੰਕ

ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਲਿੰਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ' ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਓਪਰੇਟਰ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਉਸ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਇਸਦੀ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੱ shouldਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਰਥਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਣਉਚਿਤ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਟੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਮੁਆਫ ਕਰੋ.

ਸੰਭਾਵਤ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਸਮਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ.