Informacje prawne

Informacje prawne

My, operatorzy tej witryny, udostępniamy ją jako usługę publiczną naszym użytkownikom.

Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi podstawowymi zasadami, które regulują korzystanie z Witryny. Należy pamiętać, że korzystanie z witryny oznacza bezwarunkową zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania. Jeśli ("Użytkownik") nie wyrażasz na to zgody, nie korzystaj z Witryny, dostarczaj jakichkolwiek materiałów do Witryny lub pobieraj z nich jakichkolwiek materiałów.

Operatorzy zastrzegają sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Korzystanie z Witryny po każdej takiej zmianie stanowi bezwarunkową zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków w zmienionej formie. Z tego powodu zachęcamy do zapoznania się z niniejszymi Warunkami korzystania za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do korzystania z Witryny i nie obejmują żadnych powiązanych witryn stron trzecich. Niniejszy Regulamin zawiera całość umowy („Umowa”) między Tobą a Operatorami w odniesieniu do Witryny. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Dopuszczalne i zabronione zastosowania

Użytkownik może korzystać z Witryny wyłącznie w celu dzielenia się i wymiany pomysłów z innymi Użytkownikami. Użytkownik nie może wykorzystywać Witryny w celu naruszania obowiązujących przepisów prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego, w tym w stopniu nieograniczonym wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praktykom monopolistycznym lub innym nielegalnym praktykom handlowym lub handlowym, federalnych i stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych, przepisów wydanych przez amerykańskie papiery wartościowe. oraz Komisji Giełdy, wszelkie zasady jakiejkolwiek krajowej lub innej wymiany papierów wartościowych oraz wszelkie amerykańskie przepisy, zasady i przepisy regulujące wywóz i powrotny wywóz towarów lub danych technicznych.

Użytkownik nie może przesyłać ani przesyłać żadnych materiałów, które naruszają lub przywłaszczają prawa autorskie, patent, znak handlowy lub tajemnicę handlową jakiejkolwiek osoby lub ujawniają za pośrednictwem Witryny wszelkie informacje, których ujawnienie stanowiłoby naruszenie wszelkich zobowiązań dotyczących poufności.

Użytkownik nie może przesyłać wirusów, robaków, koni trojańskich lub innych rodzajów szkodliwego kodu komputerowego, ani poddawać sieci lub serwerów Witryny sieci Web nadmiernemu obciążeniu ruchem, ani w inny sposób angażować się w działania uznane za zakłócające zwykłe działanie Witryny.

Zabronione jest komunikowanie się na Stronie lub za pośrednictwem witryny z materiałami niezgodnymi z prawem, szkodliwymi, obraźliwymi, zastraszającymi, obelżywymi, oszczerczymi, napastliwymi, zniesławiającymi, wulgarnymi, obscenicznymi, bluźnierczymi, nienawistnymi, oszukańczymi, pornograficznymi, rasistowskimi, etnicznymi lub w inny sposób budzącymi zastrzeżenia. wszelkiego rodzaju, w tym między innymi wszelkie materiały zachęcające do zachowania stanowiącego przestępstwo, powodujące odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszające obowiązujące prawo lokalne, państwowe, narodowe lub międzynarodowe.

Wyraźnie zabrania się gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych innych Użytkowników, w tym adresów, numerów telefonów, numerów faksów, adresów e-mail lub innych informacji kontaktowych, które mogą pojawić się na Witrynie, w celu tworzenia lub kompilowania list marketingowych i / lub list mailingowych oraz od wysyłania innym Użytkownikom niezamawianych materiałów marketingowych, czy to za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub innych środków technologicznych.

Wyraźnie zabrania się również rozpowszechniania danych osobowych Użytkowników stronom trzecim w celach marketingowych. Operatorzy uznają gromadzenie list marketingowych i list mailingowych za dane osobowe Użytkowników, przesyłanie Użytkownikom niechcianych materiałów marketingowych lub rozpowszechnianie danych osobowych Użytkowników stronom trzecim w celach marketingowych jako istotne naruszenie niniejszych Warunków Wykorzystania, a Operatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia dostępu do Witryny i korzystania z niej oraz do zawieszenia lub odwołania członkostwa w konsorcjum bez zwrotu wszelkich zapłaconych składek członkowskich.

Operatorzy zauważają, że nieautoryzowane wykorzystanie danych osobowych Użytkowników w związku z niezamówioną korespondencją marketingową może również stanowić naruszenie różnych państwowych i federalnych ustaw antyspamowych. Operatorzy zastrzegają sobie prawo do zgłoszenia nadużycia danych osobowych Użytkowników odpowiednim organom ścigania i organom rządowym, a Operatorzy będą w pełni współpracować z dowolnymi organami badającymi naruszenia tych praw.

Zgłoszenia użytkowników

Operatorzy nie chcą otrzymywać od Ciebie poufnych ani zastrzeżonych informacji za pośrednictwem Witryny. Wszelkie materiały, informacje lub inne wiadomości, które przekazujesz lub publikujesz ("Wkład") na Stronę, będą uważane za jawne.

Wszystkie treści na tej stronie są licencjonowane przez Licencjobiorcę na mocy licencji MIT dla każdego, kto chce z nich korzystać, w tym Operatorów.

Jeśli pracujesz dla firmy lub na uniwersytecie, prawdopodobnie nie jesteś właścicielem praw autorskich do niczego, co robisz, nawet w wolnym czasie. Przed dokonaniem wpłat na tę stronę, uzyskaj pisemne pozwolenie od swojego pracodawcy.

Listy dyskusyjne i fora użytkowników

Operatorzy mogą, ale nie mają obowiązku, monitorować lub przeglądać dowolne obszary Witryny, w których użytkownicy przesyłają lub publikują komunikację lub komunikują się wyłącznie ze sobą, w tym między innymi fora użytkowników i listy e-mailowe oraz treść takich komunikatów. Operatorzy nie ponoszą jednak żadnej odpowiedzialności związanej z treścią takich komunikatów, niezależnie od tego, czy wynikają one z praw autorskich, zniesławienia, prywatności, nieprzyzwoitości lub w inny sposób. Operatorzy mogą w dowolnym momencie edytować lub usuwać treści w Witrynie według własnego uznania.

Korzystanie z informacji Personalne

Zgadzasz się na podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji podczas rejestracji w Witrynie. Twoim obowiązkiem jest utrzymywanie i natychmiastowa aktualizacja tych informacji o koncie, aby były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli dostarczysz informacje nieuczciwe, nieprawdziwe, niedokładne, niekompletne lub nieaktualne, lub mamy uzasadnione podejrzenia, że ​​takie informacje są niezgodne z prawdą, nieprawdziwe, niedokładne, niekompletne lub nieaktualne, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Twoje konto bez powiadomienia i odmówić jakiegokolwiek obecnego i przyszłego korzystania z Witryny.

Chociaż sekcje Witryny można przeglądać po prostu odwiedzając Witrynę, w celu uzyskania dostępu do niektórych Treści i/lub dodatkowych funkcji oferowanych na Witrynie może być konieczne zalogowanie się jako gość lub zarejestrowanie się jako członek. Jeśli założysz konto w Serwisie, możesz zostać poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu, identyfikatora użytkownika i hasła. Ponosisz odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła i konta oraz ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w związku z Twoim hasłem lub kontem. . Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego hasła lub konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Ponadto zgadzasz się, że nie pozwolisz innym osobom, w tym tym, których konta zostały zamknięte, na dostęp do Witryny przy użyciu Twojego konta lub identyfikatora użytkownika. Udzielasz Operatorom i wszystkim innym osobom lub podmiotom zaangażowanym w działanie Witryny prawa do przesyłania, monitorowania, wyszukiwania, przechowywania i wykorzystywania Twoich informacji w związku z działaniem Witryny i świadczeniem usług na Twoją rzecz. Operatorzy nie mogą i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, które przesyłasz, ani za wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie przez Ciebie lub osoby trzecie informacji przesyłanych lub otrzymywanych za pomocą strony internetowej. .

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się chronić, zabezpieczać i chronić przed Operatorami, agentami, dostawcami lub dostawcami przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami i wydatkami, w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi, wynikającymi lub związanymi z korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z Witryny, w tym, bez ograniczeń, twoje naruszenie niniejszych Warunków korzystania z usługi, naruszenie przez Ciebie lub jakiegokolwiek innego subskrybenta lub użytkownika Twojego konta, wszelkich praw własności intelektualnej lub innych praw dowolnej osoby lub podmiotu.

Zakończenie

Niniejsze Warunki Użytkowania obowiązują do momentu wypowiedzenia przez każdą ze stron. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków, musisz zaprzestać korzystania z Witryny. Jeśli nie jesteś zadowolony z Witryny, jej zawartości lub któregokolwiek z tych warunków, zasad i zasad, jedynym rozwiązaniem prawnym jest zaprzestanie korzystania z Witryny. Operatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia lub zawieszenia dostępu i korzystania z Witryny lub jej części bez powiadomienia, jeśli uważamy, według naszego wyłącznego uznania, że ​​takie użycie (i) narusza jakiekolwiek obowiązujące prawo; (ii) jest szkodliwy dla naszych interesów lub interesów, w tym własności intelektualnej lub innych praw, innej osoby lub podmiotu; lub (iii) w przypadku, gdy Operatorzy mają powody sądzić, że naruszają niniejsze Warunki użytkowania.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

STRONA I MATERIAŁY ZWIĄZANE Z NIMI SĄ DOSTARCZANE W STANIE "W JAKIM SĄ" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO operatorów zrzekają się jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, DOMNIEMANYCH GWARANCJI HANDLOWYCH i przydatności do określonego celu lub NON-INFRINGEMENTOF WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. OPERATORY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE GWARANTUJĄ, ŻE STRONA INTERNETOWA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA LUB ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY BĘDZIE NIEPRZERWANE, AKTUALNE, BEZPIECZNE LUB BEZBŁĘDNE; NIENAWIŚĆ, ŻE OPERATORZY DOKONAJĄ ŻADNEGO OŚWIADCZENIA LUB GWARANCJI W ODNIESIENIU DO REZULTATÓW, KTÓRE MOGĄ UZYSKAĆ ​​ZE STRONY INTERNETOWEJ. OPERATORY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO DZIAŁANIA STRONY INTERNETOWEJ LUB INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW LUB PRODUKTÓW ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ.

W żadnym WYPADKU operatorów lub każda z ich agentów, dostawców lub dostawców BE odpowiedzialności za ewentualne szkody jakkolwiek (obejmujących bez ograniczeń, ZA UTRATĘ KORZYŚCI PRZESTOJÓW, utraty informacji) WYNIKAJĄCEGO Z UŻYCIEM, nadużycie OR NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTAĆ Z WITRYNY NA STRONIE INTERNETOWEJ, NAWET JEŚLI OPERATORZY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWI ZASADNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ UMOWY. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE ZABRANIAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA.

Użytkownik rozumie i akceptuje, że zawartość POBIERA LUB W INNY SPOSÓB przeprowadzona przy użyciu strony jest na własną odpowiedzialność i ryzyko, ŻE BĘDZIE WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATY DANYCH LUB PRZERWY NA SKUTEK POBIERANIA ZAWARTOŚCI. OPERATORY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ LUB USZKODZENIE SPOWODOWANE LUB DOMNIEMANE, ŻE ZOSTAŁY SPOWODOWANE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ INFORMACJE LUB POMYSŁ ZAWARTY, SUGEROWANY LUB REFERENCYJNY LUB WYKONANY NA STRONIE INTERNETOWEJ. TWÓJ UDZIAŁ W STRONIE INTERNETOWEJ JEST WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE USTNE LUB PISEMNE UZYSKANE OD OPERATORÓW LUB ZA POMOCĄ OPERATORÓW, ICH PRACOWNIKÓW ANI STRON TRZECICH NIE STANOWIĄ ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYRAŹNIE WYKONANA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE KORZYSTA Z SERWISU NA WŁASNE RYZYKO.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. W ŻADNYM iw żadnym prawnym lub im równoważnych, CZY deliktowa, umowy, zaniedbania, ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB inaczej, stosuje operatorów lub któregokolwiek z ich agentów, sprzedawców lub dostawców NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI INNYCH OSÓB ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE , PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE STRATY LUB SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z strony internetowej lub za każdym naruszeniu bezpieczeństwa związanego z przenoszeniem poufnych informacji za pośrednictwem strony internetowej lub za wszelkie informacje otrzymane poprzez strony, w tym, SZKODY utraconych korzyści, utratę dobrej, utraty lub uszkodzenia DANYCH PRZESTOJACH, dokładność wyników, lub komputer awarii lub wadliwego działania PRZYPADKACH upoważnionego przedstawiciela operatorów HAS UPRZEDZONA lub powinna ZNANE Z MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

CAŁKOWITA OBOWIĄZKOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA ZA WSZELKIE ROSZCZENIA W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ NIE PRZEKRACZA PIĘĆ DOLARÓW USA ($ 5.00). UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE POWYŻSZE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI SĄ NIEZBĘDNE Z PODSTAWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI I ŻE OPERATORY NIE ZAPEWNIŁY NIEZALEŻNIE OD TEGO OGRANICZENIA.

Ogólne

Witryna jest hostowana w Stanach Zjednoczonych. Operatorzy nie twierdzą, że Treści w Witrynie są odpowiednie lub mogą być pobrane poza Stanami Zjednoczonymi. Dostęp do Treści może nie być legalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny spoza Stanów Zjednoczonych, robisz to na własne ryzyko i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji. Postanowienia Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie będą miały zastosowania do niniejszych Warunków. Strona może powiadomić drugą stronę jedynie na piśmie w głównej siedzibie tej strony, zwrócić uwagę głównego rzecznika prawnego tej strony lub pod innym adresem lub w inny sposób określony przez tę stronę na piśmie. Zawiadomienie zostanie uznane za dostarczone przy osobistej dostawie lub faksie lub, jeśli zostanie wysłane pocztą poleconą z opłaconą przesyłką, 5 dni roboczych od daty wysyłki, lub, jeśli wysłane przez międzynarodową kurierkę nocną z opłaconą przesyłką, 7 dni roboczych od daty mailing. Jeżeli którekolwiek postanowienie zostanie uznane za niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywały bez jakiegokolwiek wpływu. Ponadto strony zgadzają się zastąpić takie niewykonalne postanowienie wykonalnym postanowieniem, które najbardziej zbliża intencjonalne i ekonomiczne skutki niewykonalnego postanowienia. Nagłówki działów służą wyłącznie celom referencyjnym i nie definiują, nie ograniczają, nie interpretują ani nie opisują zakresu lub zakresu takiej sekcji. Brak działania Operatora w związku z naruszeniem niniejszej Umowy przez użytkownika lub innych nie stanowi zrzeczenia się i nie ogranicza praw Operatorów w odniesieniu do takiego naruszenia lub kolejnych naruszeń. Wszelkie działania lub postępowania wynikające z lub związane z niniejszą Umową lub korzystaniem z Witryny przez Użytkownika muszą być wnoszone do sądów w Belgii, a Licencjobiorca zgadza się na wyłączną jurysdykcję i właściwość tych sądów. Wszelkie powody, które możesz podjąć w związku z korzystaniem z Witryny, muszą zostać rozpoczęte w ciągu jednego (1) roku od daty roszczenia lub przyczyny działania. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia i porozumienia stron i zastępują wszelkie ustne lub pisemne umowy lub porozumienia między stronami w zakresie ich przedmiotu. Zrzeczenie się naruszenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek innego lub kolejnego naruszenia.

Linki do innych materiałów

Witryna internetowa może zawierać linki do witryn będących własnością lub obsługiwanych przez niezależne strony trzecie. Te linki są dostępne tylko dla Twojej wygody i odniesienia. Nie kontrolujemy takich stron i dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczane w tych witrynach. Fakt, że Operatorzy oferują takie linki, nie powinien być w żaden sposób interpretowany jako popieranie, autoryzacja lub sponsorowanie tej witryny, jej treści lub firm lub produktów w nich wymienionych, a Operatorzy zastrzegają sobie prawo do odnotowania braku powiązania, sponsorowanie lub poparcie w Witrynie. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do stron osób trzecich połączonych z Witryną, robisz to całkowicie na własne ryzyko. Ponieważ niektóre witryny wykorzystują automatyczne wyniki wyszukiwania lub w inny sposób prowadzą do stron zawierających informacje, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie lub obraźliwe, Operatorzy nie mogą ponosić odpowiedzialności za dokładność, zgodność z prawem autorskim, zgodność z prawem lub przyzwoitość materiałów zawartych w witrynach stron trzecich. niniejszym nieodwołalnie zrzekamy się wszelkich roszczeń przeciwko nam w odniesieniu do takich stron.

Powiadomienie o możliwym naruszeniu praw autorskich

Jeśli uważasz, że materiał lub treść opublikowana w Witrynie może naruszać Twoje prawa autorskie lub inne prawa, prosimy KONTAKT my.