ලිපි

ජනවාරි 27, 2023 0

උත්සවය / ද්විවාර්ෂික | EVA International 2023

තෝමස් සංචිතය: මතවාදී, පරිපාලනමය සහ සමාජීය ඇඟවුම් වලට ඔබේ කාර්යය ප්‍රතිචාර දැක්වූයේ කෙසේද? [...]

විවේචනාත්මක

ජනවාරි 30, 2023 0

විවේචනය | ග්රේස් ඩයස්, 'මේරි මැග්ඩලීන් අත්දැකීමක්'

A Mary Magdalene Experience යනු චිත්‍ර ශිල්පියෙකු සහ ක්‍රියාකාරිකයෙකු වන ග්‍රේස් ඩයස්ගේ තියුණු හා මායාකාරී චිත්‍රපට ස්ථාපනයකි. එම [...]