ලිපි

සැප්තැම්බර් 29, 2021 0

උත්සවය | ප්‍රෝටීන් ලෝක සෑදීම

2008 දී පිහිටුවන ලද කෝක් මිඩ්සිමර් උත්සවය මෑත වසරවල සමෘද්ධිමත් වූ අතර දැන් එය විය හැකිය [...]

විවේචනාත්මක

ඔක්තෝබර් 1, 2021 0

විවේචනය | "සංවාදයක් ඇති විය, කිසිවෙකු වචනයක් කීවේ නැත"

'සංවාදයක් ඇති විය, කිසිවෙකු වචනයක් කීවේ නැත' යන්න එකවර සරල හා සංකල්පයෙන් සංකීර්ණ ය, [...]

පුවත්

සැප්තැම්බර් 27, 2021 0

එකට එකතු වන්න 2021: දෘශ්‍ය කලාකරුවන් සඳහා අයර්ලන්තයේ ජාතික දිනය

ලියාපදිංචිය දැන් විවෘතයි! එකතු වී 2021, අයර්ලන්තයේ දෘශ්‍ය කලාකරුවන් සඳහා වූ ජාතික දිනය දැන් ව්‍යාප්ත වී ඇත [...]