ලිපි

සැප්තැම්බර් 26, 2022 0

තීරුව | කථන ශබ්ද

2020 ශීත ඍතුවේ දී, මට ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සහ කලා අධ්‍යක්ෂිකා එමා-ලුසි ඕ'බ්‍රයන් විසින් නේවාසික භාරකරු වීමට ආරාධනා කරන ලදී. [...]

විවේචනාත්මක

සැප්තැම්බර් 23, 2022 0

විවේචනය | පැට්‍රික් මැක්ඇලිස්ටර්, 'පින් කිරීම'

පැට්‍රික් මැක්ඇලිස්ටර්ගේ 'පීරිං අවුට්' ප්‍රදර්ශනයේ තෙල් සහ මිශ්‍ර මාධ්‍ය සිතුවම් 31 ක් ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. [...]