ලිපි

ජනවාරි 24, 2022 0

උත්සව පැතිකඩ | අන්යෝන්ය බව

බර්වික් චිත්‍රපට සහ මාධ්‍ය කලා උළෙල (BFMAF) චිත්‍රපට නිෂ්පාදක Huw Davies සහ චිත්‍ර ශිල්පියා විසින් 2005 දී ආරම්භ කරන ලදී. [...]

විවේචනාත්මක

ජනවාරි 21, 2022 0

විවේචනය | Helen Hughes 'සහ ඔව්, දවල් සිහින දකින SurRender'

හෙලන් හියුස් විසින් රචිත 'හා ඔව්, දවල් සිහින දකින SurRender' යනු Naomi Draper විසින් පාලනය කරන ලද සිව්වන ප්‍රදර්ශනයයි. [...]