ලිපි

මැයි 23, 2022 0

සාමාජික පැතිකඩ | රත්තරන් වලට වාත සිහින් තාලයක් වගේ

රාත්‍රී අහස දෙස බැලීම දුර්ලභ හා නිහතමානී දෙයකි, නිශ්ශබ්දව ඉබාගාතේ යන ආලෝකයේ විස්මිත ලක්ෂ්‍යයක් දැකීම [...]