ලිපි

ලිපි

තීරුව | පවුල් රේඛා

'FAMILY LINES' යනු ඩග්ලස් හයිඩ් ගැලරියේ සහය ඇතිව මා විසින් සංවර්ධනය කරන ලද බහු-වේදිකා ව්‍යාපෘතියකි. [...]

තීරුව | ස්ටීප්ල්ස් හතක්

මීට වසර හතකට පෙර, මම මගේ පළමු ඒකපුද්ගල ප්‍රදර්ශනය වන 'කාලගුණය' සාරාහි ඔමාග් හි මැකෙනා ගැලරිය සඳහා පින්තාරු කරමින් සිටියදී [...]
1 2 3 4 ... 21