පැතිකඩයන්

සාමාජික පැතිකඩ | වර්ධක Auguries

බ්‍රෙන්ඩා මුවර්-මැකන්: දුෂ්කරතා සමඟ කටයුතු කිරීමේදී ඔබේ සිතුවම් පුහුණුවේ ගතිකත්වය සහ අභිලාෂය ගැන මා පුදුමයට පත් විය [...]

උත්සව පැතිකඩ | අන්යෝන්ය බව

බර්වික් චිත්‍රපට සහ මාධ්‍ය කලා උළෙල (BFMAF) චිත්‍රපට නිෂ්පාදක Huw Davies සහ චිත්‍ර ශිල්පී මාකස් විසින් 2005 දී ආරම්භ කරන ලදී. [...]
1 2 3