විවේචනාත්මක

විවේචනය | Kevin Mooney 'Revenants'

IMMA හි 'Revenants' දෘශ්‍ය කලාවේ සුවිශේෂී අයර්ලන්ත ඉතිහාසයක් නොමැති වීම පිළිබඳව කෙවින් මූනිගේ විමර්ශනය දිගටම කරගෙන යයි [...]

විවේචනය | Eithne Jordan, 'Mise en Scene, Part I'

Mise en Scene යන ප්‍රංශ යෙදුම බොහෝ විට සිනමා ඡායාරූපකරණය සමඟ සම්බන්ධ වී ඇති අතර, එය අරමුණු සහගතව ඕනෑම දෙයක් ගැන සඳහන් කරයි [...]

විවේචනය | 'ෙගත්තම්'

සමූහ ප්‍රදර්ශනය, 'Braid', Covid-19 අගුලු දැමීමේදී සංවර්ධනය කරන ලද කලාකරුවන් හතර දෙනෙකු අතර සහයෝගීතාවයකි. [...]
1 2 3 ... 20