විවේචනාත්මක

විවේචනය | ගිම්හාන '22 සංදර්ශනය

අනූව දශකයේ අගභාගයේදී බෙල්ෆාස්ට් නගරයේ නැගෙනහිරින් සමාන අදහස් ඇති කලාකරුවන් කිහිප දෙනෙකු අතර ලිහිල් ගිවිසුමක් ඇති විය. [...]

විවේචනය | Tinka Bechert 'READYmade #1

Oonagh Young Gallery හි Tinka Bechert විසින් රචිත 'READYMADE #1' පිළිගැනීමක් ලෙස සූදානම් කළ භාණ්ඩ සඳහා ද්විත්ව සඳහනක් කරයි. [...]
1 2 3 ... 19