පුවත්

ඇමති කැතරින් මාටින් කලා සඳහා නියමු මූලික ආදායම පිළිබඳ මාර්ගගත උපදේශනය දියත් කරයි

කලා නියමුවා සඳහා වන මූලික ආදායම මෙම වසර මුලදී අයදුම්පත් සඳහා විවෘත කිරීමට නියමිත අතර කලාකරුවන් සඳහා ලබා ගත හැකිය [...]

Array Collective Win Turner Prize 2021

බෙල්ෆාස්ට් පදනම් කරගත් කලා සාමූහිකයක් වන Array, මෙම වසරේ Turner ත්‍යාගය දිනා ගැනීම ගැන අපි ආඩම්බර වෙමු. [...]
1 2 3 ... 17