Arkivi

Politika e Privatësisë

Data e hyrjes në fuqi: Prill 13, 2018

Shoqëria e Skulptorëve të Irlandës CLG duke tregtuar si Artistë Vizualë Irlandë ("ne", "ne" ose "tonë") operon në faqen e internetit https://visualartistsireland.com ("Shërbimi").

Kjo faqe ju informon për politikat tona në lidhje me grumbullimin, përdorimin dhe zbulimin e të dhënave personale kur përdorni Shërbimin tonë dhe zgjedhjet që keni lidhur me ato të dhëna.

Ne përdorim të dhënat tuaja për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë politikë. Nëse nuk përcaktohet ndryshe në këtë Politikë të Privatësisë, termat e përdorur në këtë Politikë të Privatësisë kanë të njëjtat kuptime si në Kushtet dhe Kushtet tona, të arritshme nga https://visualartistsireland.com

Përkufizimet

Të dhëna personale

Të Dhënat Personale do të thotë të dhëna për një individ të gjallë që mund të identifikohet nga këto të dhëna (ose nga ato dhe informacione të tjera ose në zotërimin tonë ose që mund të hyjnë në zotërim tonë).

Të dhënat e përdorimit

Të dhënat e përdorimit janë të dhënat që grumbullohen automatikisht ose të krijuara nga përdorimi i Shërbimit ose nga vetë infrastruktura e Shërbimit (për shembull, kohëzgjatja e një vizite në faqe).

biskota

Cookies janë pjesë të vogla të të dhënave të ruajtura në pajisjen e një Përdoruesi.

Kontrolluesi i të Dhënave

Kontrollues i të Dhënave nënkupton një person i cili (ose vetëm ose bashkërisht ose i përbashkët me persona të tjerë) përcakton qëllimet për të cilat dhe mënyrën në të cilën përpunohen, ose do të përpunohen, të dhënat personale.

Për qëllimet e kësaj Politike të Privatësisë, ne jemi një Kontrollues i të Dhënave të të dhënave tuaja.

Procesori i të dhënave (ose Ofruesit e Shërbimit)

Procesori i të dhënave (ose Ofruesi i Shërbimit) nënkupton çdo person (përveç një punonjësi të Kontrolluesit të të Dhënave) i cili përpunon të dhënat në emër të Kontrolluesit të të Dhënave.

Ne mund të përdorim shërbimet e Ofruesve të Shërbimeve të ndryshme në mënyrë që të përpunojmë të dhënat tuaja në mënyrë më efikase.

Subjekti i të dhënave

Subjekti i të Dhënave është çdo individ i gjallë i cili është subjekt i të Dhënave Personale.

Përdorues

Përdoruesi është individi duke përdorur Shërbimin tonë. Përdoruesi korrespondon me Subjektin e të Dhënave, i cili është subjekt i të Dhënave Personale.

Mbledhja dhe Përdorimi i Informacionit

Ne mbledhim disa lloje të ndryshme informacioni për qëllime të ndryshme për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin tonë për ju.

Llojet e të dhënave të grumbulluara

Të dhëna personale

Gjatë përdorimit të Shërbimit tonë, mund t'ju kërkojmë që të na jepni informacione të caktuara të identifikueshme personalisht që mund të përdoren për të kontaktuar ose identifikuar ("Të dhënat personale"). Informacioni personalisht i identifikueshëm mund të përfshijë, por nuk kufizohet vetëm në:

 • Adresa e postës elektronike (e-mail)
 • Emri dhe mbiemri
 • Numri i telefonit
 • Adresa, Shteti, Provinca, ZIP / Kodi Postar, Qyteti
 • Cookies dhe të dhënat e përdorimit

Ne mund t'i përdorim të dhënat tuaja personale për t'ju kontaktuar me buletinet, materialet e marketingut ose promovuese dhe informacione të tjera që mund të jenë me interes për ju. Ju mund të zgjedhni nga marrja e ndonjë ose të gjitha këtyre komunikimeve nga ne duke ndjekur lidhjen e çabonimit ose udhëzimet e dhëna në çdo email që dërgojmë.

Të dhënat e përdorimit

Gjithashtu mund të mbledhim informacione se si arrihet dhe përdoret Shërbimi ("Të dhënat e përdorimit"). Këto të Dhënat e Përdorimit mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Protokollit të Internetit (p.sh. adresa IP) e kompjuterit, tipi i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e Shërbimit tonë që vizitoni, koha dhe data e vizitës suaj, koha e kaluar në ato faqe, identifikuesit e pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

Ndjekja e të dhënave të cookies

Ne përdorim cookies dhe teknologji të ngjashme të ndjekjes për të gjurmuar aktivitetin në Shërbimin tonë dhe për të mbajtur informata të caktuara.

Cookies janë skedarë me sasi të vogël të të dhënave të cilat mund të përfshijnë një identifikues unik anonim. Cookies dërgohen në shfletuesin tuaj nga një faqe interneti dhe ruhen në pajisjen tuaj. Teknologjitë e ndjekjes që përdoren gjithashtu janë beacons, tags dhe scripts për të mbledhur dhe ndjekur informacionin dhe për të përmirësuar dhe analizuar Shërbimin tonë.

Ju mund të udhëzoni shfletuesin tuaj për të refuzuar të gjitha cookies ose për të treguar kur një cookie është duke u dërguar. Megjithatë, nëse nuk i pranoni cookies, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa pjesë të Shërbimit tonë.

Shembuj të Cookies që përdorim:

 • Cookies Sesioni. Ne përdorim Cookies Sesioni për të operuar Shërbimin tonë.
 • Cookies preference. Ne përdorim cookie preferencat për të kujtuar preferencat dhe cilësimet e ndryshme.
 • Cookies të Sigurisë. Ne përdorim Cookies të Sigurisë për qëllime sigurie.

Përdorimi i të dhënave

Shoqëria Skulptorë e Irlandës CLG tregtare si Artistë Vizual Irlandë përdor të dhënat e mbledhura për qëllime të ndryshme:

 • Të sigurojmë dhe të mbajmë Shërbimin tonë
 • Të njoftojmë për ndryshimet në Shërbimin tonë
 • Për t'ju lejuar të merrni pjesë në veçoritë interaktive të Shërbimit tonë kur zgjidhni ta bëni këtë
 • Të sigurojë mbështetjen e klientit
 • Të mbledhim analiza ose informata të vlefshme në mënyrë që të përmirësojmë Shërbimin tonë
 • Për të monitoruar përdorimin e Shërbimit tonë
 • Të zbulojë, parandalojë dhe adresojë çështjet teknike
 • Të ju ofrojmë lajme, oferta speciale dhe informacione të përgjithshme rreth mallrave, shërbimeve dhe ngjarjeve të tjera që ne ofrojmë që janë të ngjashme me ato që keni blerë ose pyetur nëse nuk keni zgjedhur të mos merrni informacion të tillë

Mbajtja e të dhënave

Shoqëria e Skulptorëve të Irlandës, tregtia CLG si Artistë Vizualë Irlanda do të mbajë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë politikë të privatësisë. Ne do të ruajmë dhe përdorim të dhënat tuaja personale në masën e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ligjore (për shembull, nëse na kërkohet të ruajmë të dhënat tuaja në përputhje me ligjet në fuqi), të zgjidhim mosmarrëveshjet dhe të zbatojmë marrëveshjet dhe politikat tona ligjore.

Shoqëria e Skulptorëve të Irlandës, tregtia CLG si Artistë Vizualë Irlanda gjithashtu do të mbajë të Dhënat e Përdorimit për qëllime të analizës së brendshme. Të dhënat e përdorimit zakonisht mbahen për një periudhë më të shkurtër kohe, përveç kur këto të dhëna përdoren për të forcuar sigurinë ose për të përmirësuar funksionalitetin e Shërbimit tonë, ose ne jemi të detyruar ligjërisht t'i mbajmë këto të dhëna për periudha më të gjata kohore.

Transferimi i të dhënave

Informacioni juaj, përfshirë të dhënat personale, mund të transferohet në kompjuterë të vendosur jashtë shtetit, krahinës, vendit ose juridiksionit tjetër qeveritar, ku ligjet për mbrojtjen e të dhënave mund të ndryshojnë nga ato të juridiksionit tuaj.

Nëse jeni të vendosur jashtë Irlandës dhe vendosni të na jepni informacione, ju lutemi vini re se ne i transferojmë të dhënat, përfshirë të dhënat personale, në Irlandë dhe i përpunojmë ato atje.

Pëlqimi juaj për këtë Privacy Policy pasuar nga paraqitja juaj e një informacioni të tillë përfaqëson marrëveshjen tuaj për atë transferim.

Shoqëria e Skulptorëve të Irlandës CLG duke tregtuar si Artistë Vizual Irlanda do të marrë të gjitha hapat e nevojshëm për të siguruar që të dhënat tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe asnjë transferim i të dhënave tuaja personale nuk do të bëhet në një organizatë ose një vend përveç nëse ka ekzistojnë kontrolle adekuate duke përfshirë sigurinë e të dhënave tuaja dhe informacioneve të tjera personale.

Shpalosja e të dhënave

Dhënia e informacioneve shpjeguese për zbatimin e ligjit

Nën rrethana të caktuara, Shoqëria e Skulptorëve të Irlandës CLG duke tregtuar si Artistë Vizualë nga Irlanda mund të kërkohet të zbulojë të Dhënat tuaja Personale nëse kjo kërkohet me ligj ose në përgjigje të kërkesave të vlefshme nga autoritetet publike (p.sh. një gjykatë ose një agjenci qeveritare).

Kërkesat Ligjore

Shoqëria e Skulptorëve të Irlandës, tregtia CLG si Artistë Vizualë Irlanda mund të zbulojë të Dhënat tuaja Personale me besim të mirë se një veprim i tillë është i nevojshëm për:

 • Përmbushja e një detyrimi ligjor
 • Për të mbrojtur dhe mbrojtur të drejtat ose pronën e Shoqatës së Skulptorëve të Irlandës, tregtia CLG si Artistë Visual Irlandë
 • Për të parandaluar ose hetuar keqbërjet e mundshme në lidhje me Shërbimin
 • Për të mbrojtur sigurinë personale të përdoruesve të Shërbimit ose publikut
 • Të mbrohet nga përgjegjësia ligjore

Siguria e të Dhënave

Siguria e të dhënave tuaja është e rëndësishme për ne, por mos harroni se asnjë metodë e transmetimit në internet, ose metoda e ruajtjes elektronike është 100% e sigurt. Ndërkohë që përpiqemi të përdorim mjete të pranueshme komerciale për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne nuk mund ta garantojmë sigurinë absolute të saj.

Të drejtat tuaja

Shoqëria e Skulptorëve të Irlandës, tregtia CLG si Artistë Vizualë Irlanda synon të ndërmarrë hapa të arsyeshëm për t'ju lejuar të korrigjoni, ndryshoni, fshini ose kufizoni përdorimin e të dhënave tuaja personale.

Kurdoherë që bëhet e mundur, ju mund të azhurnoni të dhënat tuaja personale direkt brenda seksionit të cilësimeve të llogarisë suaj. Nëse nuk jeni në gjendje të ndryshoni të dhënat tuaja personale, ju lutemi na kontaktoni për të bërë ndryshimet e kërkuara.

Nëse dëshironi të informoheni se cilat të dhëna personale ju mbajmë për ju dhe nëse doni që ajo të hiqet nga sistemet tona, ju lutemi na kontaktoni.

Në rrethana të caktuara, ju keni të drejtën:

 • Për të hyrë dhe për të marrë një kopje të të Dhënave Personale që kemi në lidhje me ju
 • Për të korrigjuar çdo të dhënë personale të mbajtur në lidhje me ju që është e pasaktë
 • Për të kërkuar fshirjen e të dhënave personale të mbajtura rreth jush

Ju keni të drejtën e transportueshmërisë së të dhënave për informacionin që i jepni Shoqatës së Skulptorëve të Irlandës me tregtinë CLG si Visual Artists Ireland. Ju mund të kërkoni të merrni një kopje të të dhënave tuaja personale në një format elektronik të përdorur zakonisht në mënyrë që të mund t'i menaxhoni dhe zhvendosni ato.

Ju lutem vini re se ne mund t'ju kërkojmë të verifikoni identitetin tuaj para se të përgjigjeni në këto kërkesa.

Ofruesit e shërbimeve

Ne mund të punësojmë kompani dhe subjekte të palëve të treta për të lehtësuar Shërbimin tonë ("Ofruesit e Shërbimeve"), për të ofruar Shërbimin në emër tonë, për të kryer shërbime të lidhura me shërbime ose për të na ndihmuar në analizimin e mënyrës se si përdoret Shërbimi ynë.

Këta palë të treta kanë qasje në të dhënat tuaja personale vetëm për të kryer këto detyra në emër tonë dhe janë të detyruar të mos e zbulojnë ose ta përdorin atë për ndonjë qëllim tjetër.

analitikë

Ne mund të përdorim ofruesit e shërbimeve të palëve të treta për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e Shërbimit tonë.

Google Analytics

Google Analytics është një shërbim i analytics web ofruar nga Google që gjurmon dhe raporton trafikut të internetit. Google përdor të dhënat e mbledhura për të ndjekur dhe monitoruar përdorimin e Shërbimit tonë. Këto të dhëna ndahen me shërbime të tjera të Google. Google mund të përdorë të dhënat e mbledhura për të kontekstualizuar dhe personalizuar reklamat e rrjetit të vet të reklamave.

Mund të zgjedhësh që të aktivizosh aktivitetin tënd në Shërbimin në Google Analytics duke instaluar shtesën e shfletuesit të optikut të Google Analytics. Shtesa parandalon Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js dhe dc.js) nga ndarja e informacionit me Google Analytics për aktivitetin e vizitave.

Për më shumë informacion mbi praktikat e privatësisë të Google, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Kushteve të Privatësisë së Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

pagesat

Ne mund të ofrojmë produkte dhe / ose shërbime të paguara brenda Shërbimit. Në këtë rast, ne përdorim shërbime të palëve të treta për përpunimin e pagesave (p.sh. përpunuesit e pagesave).

Ne nuk do të ruajmë ose mbledhim detajet e kartës suaj të pagesës. Ky informacion u ofrohet drejtpërsëdrejti procesorëve të pagesave të palëve të treta, përdorimi i të cilëve informacioni juaj drejtohet nga Politika e tyre e privatësisë. Këta procesorë të pagesave t'u përmbahen standardeve të përcaktuara nga PCI-DSS si menaxhohen nga Këshilli standardet e sigurisë PCI, e cila është një përpjekje e përbashkët e markave si Visa, Mastercard, American Express dhe të zbuluar. Kërkesat e PCI-DSS ndihmojnë në sigurimin e trajtimit të sigurt të informacionit të pagesës.

Procesorët e pagesave me të cilat punojmë janë:

Shirit

Politika e tyre e privatësisë mund të shikohet në https://stripe.com/us/privacy

PayPal ose Braintree

Politika e tyre e privatësisë mund të shikohet në https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Lidhje me faqe të tjera

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera që nuk operohen nga ne. Nëse klikoni në një lidhje të palës së tretë, do të drejtoheni në atë faqe të palës së tretë. Ne ju këshillojmë fuqimisht që të rishikoni Politikën e privatësisë për çdo vend që vizitoni.

Nuk kemi kontroll dhe nuk marrim përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë skuadre ose shërbimesh të palëve të treta.

Privatësia e Fëmijëve

Shërbimi ynë nuk i adreson askujt nën moshën 13 ("Fëmijët").

Ne nuk mbledhim me vetëdije informacionin e identifikueshëm personal nga të gjithë nën moshën 13. Nëse jeni prind ose kujdestar dhe jeni në dijeni se Fëmijët tuaj na kanë siguruar të dhënat personale, ju lutemi na kontaktoni. Nëse bëhemi të vetëdijshëm se kemi mbledhur të Dhënat Personale nga fëmijët pa verifikuar pëlqimin e prindërve, ne marrim hapa për të hequr ato informacione nga serverët tanë.

Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë

Ne mund të përditësojmë herë pas here Politikën tonë të privatësisë. Ne do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar Politikën e re të privatësisë në këtë faqe.

Ne do t'ju njoftojmë me anë të postës elektronike dhe / ose një njoftimi të shquar në Shërbimin tonë, përpara se ndryshimi të bëhet efektiv dhe të përditësohet "data e hyrjes në fuqi" në krye të kësaj Politike të Privatësisë.

Ju këshilloheni të rishikoni rregullisht këtë Rregullore për çdo ndryshim. Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë janë efektive kur ato janë postuar në këtë faqe.

Na Kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Privacy Policy, ju lutemi na kontaktoni:

 • Me email: info@visualartists.ie