Shënime ligjore

Shënime ligjore

Ne, Operatorët e kësaj Uebfaqe, e ofrojmë atë si një shërbim publik për përdoruesit tanë.

Ju lutemi rishikoni me kujdes rregullat e mëposhtme themelore që rregullojnë përdorimin tuaj të faqes në internet. Ju lutemi vini re se përdorimi juaj i faqes në internet përbën marrëveshjen tuaj të pakushtëzuar për të ndjekur dhe për t'u lidhur me këto Kushte dhe Kushtet e Përdorimit. Nëse ju ("Përdoruesi") nuk jeni dakord me ta, mos përdorni Uebfaqen, mos siguroni ndonjë material në Uebfaqe ose shkarkoni ndonjë material prej tyre.

Operatorët rezervojnë të drejtën për të azhurnuar ose modifikuar këto Kushte dhe Kushtet në çdo kohë pa njoftim paraprak të Përdoruesit. Përdorimi juaj i faqes në internet pas çdo ndryshimi të tillë përbën marrëveshjen tuaj të pakushtëzuar për të ndjekur dhe për t'u lidhur me këto Kushte dhe Rregulla të ndryshuara. Për këtë arsye, ne ju inkurajojmë të rishikoni këto Kushte dhe Kushtet e Përdorimit sa herë që përdorni Uebfaqen.

Këto Kushte dhe Kushtet e Përdorimit zbatohen për përdorimin e Uebfaqes dhe nuk shtrihen në ndonjë faqe të lidhur të palëve të treta. Këto Kushte dhe Kushtet përmbajnë të gjithë marrëveshjen ("Marrëveshjen") midis jush dhe Operatorëve në lidhje me Uebfaqen. Të drejtat që nuk janë dhënë shprehimisht këtu janë të rezervuara.

Përdorimet e Lejuara dhe të Ndaluara

Ju mund ta përdorni Uebfaqen për qëllimin e vetëm të ndarjes dhe shkëmbimit të ideve me Përdoruesit e tjerë. Ju nuk mund të përdorni Uebfaqen për të shkelur ndonjë ligj të zbatueshëm vendor, shtetëror, kombëtar ose ndërkombëtar, duke përfshirë pa kufizim ndonjë ligj të zbatueshëm që lidhet me antitrustin ose praktikat e tjera të paligjshme të tregtisë ose të biznesit, ligjet federale dhe të letrave me vlerë të shtetit, rregulloret e shpallura nga Letrat me Vlerë të SHBA dhe Komisioni i Shkëmbimit, çdo rregull i çdo shkëmbimi të letrave me vlerë kombëtare ose të tjera, dhe çdo ligje, rregulla dhe rregullore e SH.B.A.-së që rregullojnë eksportin dhe ri-eksportin e mallrave ose të dhënave teknike.

Ju nuk mund të ngarkoni ose transmetoni ndonjë material që shkel ose keqpërdor të drejtat e autorit, patentën, markën tregtare ose sekretin tregtar të ndonjë personi, ose të zbuloni përmes Uebsajtit ndonjë informacion, zbulimi i të cilave do të përbënte shkelje të çdo detyrimi konfidencialiteti që mund të keni.

Ju nuk mund të ngarkoni ndonjë virus, krimb, kuaj trojanë, ose forma të tjera të kodit të dëmshëm kompjuterik, ose të nënshtroni rrjetin ose serverat e faqes në internet të ngarkesave të paarsyeshme të trafikut, ose përndryshe të kryeni një sjellje që konsiderohet prishëse e funksionimit të zakonshëm të faqes në internet.

Ju ndalohet rreptësisht të komunikoni në ose përmes Uebsajtit çdo material të paligjshëm, të dëmshëm, ofendues, kërcënues, abuziv, shpifës, ngacmues, shpifës, vulgar, i pahijshëm, i ndrojtur, i urryer, mashtrues, i qartë seksual, racor, etnik, ose ndryshe i kundërshtueshëm çdo lloj, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, çdo material që inkurajon sjellje që do të përbënte një vepër penale, shkakton përgjegjësi civile, ose ndryshe shkel ndonjë ligj të zbatueshëm vendor, shtetëror, kombëtar ose ndërkombëtar.

Ju ndalohet shprehimisht të përpiloni dhe përdorni informacione personale të Përdoruesve të tjerë, përfshirë adresat, numrat e telefonit, numrat e faksit, adresat e postës elektronike ose informacione të tjera të kontaktit që mund të shfaqen në Uebfaqe, me qëllim të krijimit ose përpilimit të listave të marketingut dhe / ose postës dhe nga dërgimi i përdoruesve të tjerë të materialeve të padëshiruar të marketingut, qoftë me faksimile, email ose mjete të tjera teknologjike.

Ju gjithashtu ndalohet shprehimisht të shpërndani informacionin personal të Përdoruesit tek palët e treta për qëllime të marketingut. Operatorët do të gjykojnë përpilimin e listave të marketingut dhe postave duke përdorur informacionin personal të përdoruesve, dërgimin e materialeve të pakërkuara të marketingut te përdoruesit ose shpërndarjen e informacionit personal të përdoruesve tek palët e treta për qëllime të marketingut si një shkelje materiale e këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përdorni, dhe Operatorët rezervojnë të drejtën të ndërpresin ose pezullojnë hyrjen tuaj dhe përdorimin e Uebfaqes dhe të pezullojnë ose revokojnë anëtarësimin tuaj në konsorcium pa rimbursim të detyrimeve të anëtarësisë të paguara.

Operatorët vërejnë se përdorimi i paautorizuar i informacionit personal të Përdoruesve në lidhje me korrespondencën e padëshiruar të marketingut gjithashtu mund të përbëjë shkelje të statuteve të ndryshme shtetërore dhe federale anti-spam. Operatorët rezervojnë të drejtën për të raportuar abuzimin me informacionin personal të Përdoruesve tek autoritetet përkatëse të zbatimit të ligjit dhe qeverisë, dhe Operatorët do të bashkëpunojnë plotësisht me çdo autoritet që heton shkeljet e këtyre ligjeve.

Submissions User

Operatorët nuk dëshirojnë të marrin informacione konfidenciale ose të pronarit nga ju përmes Uebsajtit. Çdo material, informacion ose komunikim tjetër që transmetoni ose postoni ("Kontributet") në Uebfaqe do të konsiderohet jo konfidenciale.

Të gjitha kontributet në këtë sit janë licencuar nga ju nën licencën MIT për këdo që dëshiron t'i përdorë ato, përfshirë Operatorët.

Nëse punoni për një kompani ose në një Universitet, ka të ngjarë që ju të mos jeni mbajtësi i të drejtës së kopjimit të çdo gjëje që bëni, edhe në kohën tuaj të lirë. Para se të jepni kontribute në këtë sit, merrni leje me shkrim nga punëdhënësi juaj.

Lista e diskutimeve të përdoruesve dhe forume

Operatorët mund, por nuk janë të detyruar të monitorojnë ose rishikojnë çdo zonë në Uebfaqe ku përdoruesit transmetojnë ose postojnë komunikime ose komunikojnë vetëm me njëri-tjetrin, duke përfshirë por pa u kufizuar në forume të përdoruesve dhe lista të postës elektronike dhe përmbajtjen e çdo komunikimi të tillë. Operatorët, megjithatë, nuk do të kenë asnjë përgjegjësi në lidhje me përmbajtjen e ndonjë komunikimi të tillë, pavarësisht nëse rrjedhin ose jo sipas ligjeve të së drejtës së autorit, shpifjes, privatësisë, turpit, ose ndryshe. Operatorët mund të modifikojnë ose heqin përmbajtje në Uebfaqe sipas gjykimit të tyre në çdo kohë.

Përdorimi i informacionit personal të identifikueshëm

Ju pranoni të jepni informacion të vërtetë, të saktë, aktual dhe të plotë kur regjistroheni në Uebfaqe. Responsibilityshtë përgjegjësia juaj të ruani dhe azhurnoni menjëherë këtë informacion të llogarisë për ta mbajtur atë të vërtetë, të saktë, aktual dhe të plotë. Nëse ofron ndonjë informacion mashtrues, të pavërtetë, të pasaktë, jo të plotë, ose jo aktual, ose kemi arsye të arsyeshme për të dyshuar se informacioni i tillë është mashtrues, i pavërtetë, i pasaktë, jo i plotë, ose jo aktual, ne rezervojmë të drejtën të pezullojmë ose përfundojmë llogaria juaj pa njoftim dhe për të refuzuar çdo dhe të gjithë përdorimin aktual dhe të ardhshëm të faqes në internet.

Megjithëse seksionet e Uebfaqes mund të shihen thjesht duke vizituar Uebfaqen, për të hyrë në disa Përmbajtje dhe / ose veçori shtesë të ofruara në Uebfaqe, mund t'ju duhet të regjistroheni si mysafir ose të regjistroheni si anëtar. Nëse krijoni një llogari në Uebfaqe, mund t'ju kërkohet të jepni emrin, adresën, një ID të Përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj. Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të fjalëkalimit dhe llogarisë dhe jeni plotësisht përgjegjës për të gjitha aktivitetet që ndodhin në lidhje me fjalëkalimin ose llogarinë tuaj. Ju pranoni të na njoftoni menjëherë për çdo përdorim të paautorizuar të fjalëkalimit ose llogarisë tuaj ose ndonjë shkelje tjetër të sigurisë. Ju më tej bini dakord se nuk do të lejoni që të tjerët, përfshirë ata që kanë përfunduar llogaritë, të hyjnë në Uebfaqe duke përdorur llogarinë tuaj ose ID-në e Përdoruesit. Ju u jepni të drejtë Operatorëve dhe të gjithë personave ose subjekteve të tjerë të përfshirë në funksionimin e Uebfaqes të transmetojnë, monitorojnë, marrin, ruajnë dhe përdorin informacionin tuaj në lidhje me funksionimin e Uebfaqes dhe në ofrimin e shërbimeve për ju. Operatorët nuk mund dhe nuk marrin asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për çdo informacion që ju paraqisni, ose përdorimin ose keqpërdorimin e informacionit të transmetuar ose marrë nga palët tuaja të treta ose të marra duke përdorur faqen e internetit.

Dëmshpërblim

Ju pranoni të mbroni, dëmshpërbloni dhe mbani të padëmshëm Operatorët, agjentët, shitësit ose furnizuesit nga dhe kundër çdo dhe të gjitha pretendimeve, dëmtimeve, kostove dhe shpenzimeve, duke përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve, që vijnë nga ose lidhen me përdorimin ose keqpërdorimin tuaj të Uebfaqes, duke përfshirë, pa kufizim, shkeljen tuaj të këtyre Termave dhe Kushteve, shkeljen nga ju, ose ndonjë pajtimtar tjetër ose përdorues të llogarisë suaj, të ndonjë të drejte të pronësisë intelektuale ose të drejtës tjetër të çdo personi ose entiteti.

Ndërprerja

Këto Kushte dhe Kushtet e Përdorimit janë efektive derisa të përfundojnë nga secila palë. Nëse nuk jeni dakord më të jeni të detyruar nga këto Kushte dhe Rregulla, ju duhet të ndërprisni përdorimin e Uebfaqes. Nëse nuk jeni të kënaqur me Uebfaqen, përmbajtjen e tyre ose ndonjë prej këtyre termave, kushteve dhe politikave, ilaçi juaj i vetëm juridik është të ndërpritni përdorimin e Uebfaqes. Operatorët rezervojnë të drejtën të ndërpresin ose pezullojnë hyrjen dhe përdorimin tuaj të Uebfaqes, ose pjesëve të Uebfaqes, pa njoftim, nëse besojmë, në diskrecionin tonë të vetëm, se përdorimi i tillë (i) është në shkelje të ndonjë ligji në fuqi; (ii) është i dëmshëm për interesat tona ose interesat, duke përfshirë pronën intelektuale ose të drejtat e tjera, të një personi ose entiteti tjetër; ose (iii) kur Operatorët kanë arsye të besojnë se ju jeni në shkelje të këtyre Kushteve dhe Kushteve të Përdorimit.

Deklarata e garancisë

MATERIALET E WEBSITE DHE T AS SHOQRUAR JAN PRO T DSHKUARA N ON BAZIS “SI ISSHT” ”DHE“ SI T AV DUHET ”. P EXR SHTESENT TUL PLOT T P LEJUESHME NGA LIGJI I ZBATUESH THEM, OPERATOR DT SHPENZOJN ALL T ALL GJITHA GARANCIT,, SHPREHEN OSE IMPLIKUARA, PRFSHIR, POR NUK KUFIZOHEN N, GARANCI T I NDALUARA T OF TREGTIS DHE FITNALITETIT T FOR PLECTRGJITHSHME Operatorët nuk bëjnë asnjë përfaqësim ose garanci se faqja e internetit do të plotësojë kërkesat tuaja, ose se përdorimi juaj i faqes së internetit do të ndërpritet, në kohë, të sigurt, ose gabime FALAS; OSE OPERATORT NUK BJNY NDONJ RE P RERFAQESSIM OSE GARANCI P ASR REZULTATET Q M MUND T BE MERRNI NGA P USRDORIMI I Uebfaqes. OPERATORT NUK BJN NO P KRFAQARSUESE OSE GARANCI T OF NDONJ LLOJ, SHPREHEN OSE NDIKOHEN, P TOR VEPRIMIN E Uebfaqes APO INFORMACIONIT, PTRMBAJTJES, MATERIALEVE, ose PRODUKTEVE T IN PRFSHIRA N faqen e internetit.

Në asnjë rast OPERATORT APO NDONJ AGJENTIRT E TYRE, SHPENDRNDARSIT DHE FURNIZUESIT T BE JEN T L PIARGJEGJSH FORM PYR ÇDO DATME ÇFARAT (PCRFSHIR, PA KUFIZIM, DAGME PR HUMBJE T PRO FITIMIT, NDERRPRERJEN E BIZNESIT, SHPOSRNDARJES S T TO P USRDORNI WEBSITE, EDHE N THESE OPERATORT JAN AD Këshilluar për Mundësinë e Dëmtimeve të tilla. KJO LIDHJE KONSTITUTON PJESN THEMELORE T E KIST TH MARRVESHJES. SEPSE DISA JURIDIKSIONE NDALOJN EX PCRJASHTIMIN OSE KUFIZIMIN E PIARGJEGJSIS P DR D DME PASUESE OSE INCIDENTALE, KUFIZIMI MO sipër mund të mos zbatohet për ju.

JU E KUPTONI DHE Pajtoheni që çdo përmbajtje e shkarkuar ose e marrë ndryshe përmes përdorimit të faqes në internet është në diskriminimin dhe rrezikun tuaj personal dhe se do të jeni vetëm përgjegjës për çdo dëmtim të komponentit tuaj, P CONRMBAJTJA OPERATORT NUK DUHET T BE JEN PRGJEGJSE P ANR ÇDO HUMBJE DHE D DMT CA T SHKAKTUARA, OSE PRET pretendohet të jenë shkaktuar, direkt ose indirekt, nga informacionet ose idetë e përmbajtura, të sugjeruara ose të referuara ose të shfaqen në ne. PJESMARRJA JUAJ N THE WEBSITE SOSHT VETM RREZIKU JUAJ. ASNJ AD K ADSHILL DHE INFORMACION, qoftë me gojë apo me shkrim, të marrë nga ju nga operatorët ose përmes operatorëve, punëtorëve të tyre, ose palëve të treta nuk duhet të krijojnë ndonjë garanci jo të bërë në mënyrë të veçantë këtu. JU NJOHENI, ME P USRDORIMIN TUAJ T THE WEBSITE, QAT P USRDORIMI JUAJ I Uebfaqes është në RREZIKU TUAJ.

KUFIZIMI I PIARGJEGJSIS. N NON PA RRETHANA DHE N NON PAS TEORISAL LIGJORE DHE TQ PURBASHKT, qoftë në torturë, kontratë, neglizhencë, përgjegjësi të rreptë ose në mënyrë tjetër, tregoni operuesit ose ndonjë nga agjentët e tyre, furnizuesit ose furnizuesit e furnizuesit HUMBJET INCIDENTALE OSE PASOJE OSE DAMMTIMET E NDONJ NAT NATYRA QUR LIDHET OSE N LIDHJE ME P USRDORIMIN OSE PAFUNDITYSIN TO E PRDORIMIT TB WEBSITE OSE P ANR ÇDO SHKELJE T SEC SIGURIS S AS SHOQRUAR ME TRANSMISSIONIN E INFORMACIONIT TS SENSITIT WEBSITE, PLRFSHIR, PA KUFIZIM, DAMME P FORR FITIMET E HUMBURA, HUMBJE T OF MIROOD, HUMBJE OSE KORRUPSION T OF TOP DHNAVE, NDALIMI I PUNKS, Saktësia e rezultateve, ose dështimi i kompjuterit ose keqfunksionimi, pra, nëse ekziston aktiviteti i tij I njohur për mundësinë e dëmeve të tilla.

P LRGJEGJSIA TOTALI I KUMULATIVS S OP OPERATORVE PYR ÇDO DHE T ALL GJITHA PRETENDIMET N CON LIDHJE ME SITEN E SHQIPRIS W NUK DO T EX KALOJN F PES D dollarë amerikanë ($ 5.00). P USRDORUESI DANE DHE NJOHET SE KUFIZIMET E BASHKUARA P LR PIARGJEGJSIN A JANAS BAZ THEMELORE TAR PASQYRS DHE Q OP OPERATORT NUK DO T OFROJN. KUFIZIMET E TUAJ TS MOSHENUAR NB WEB-SITE.

i përgjithshëm

Uebfaqja është pritur në Shtetet e Bashkuara. Operatorët nuk pretendojnë që Përmbajtja në Uebfaqe është e përshtatshme ose mund të shkarkohet jashtë Shteteve të Bashkuara. Hyrja në përmbajtje nuk mund të jetë e ligjshme nga persona të caktuar ose në vende të caktuara. Nëse hyni në Uebfaqe nga jashtë Shteteve të Bashkuara, ju e bëni këtë me rrezikun tuaj dhe jeni përgjegjës për pajtueshmërinë me ligjet e juridiksionit tuaj. Dispozitat e Konventës së KB mbi Kontratat për Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave nuk do të zbatohen për këto Kushte. Një palë mund të njoftojë palën tjetër vetëm me shkrim në vendin kryesor të biznesit të asaj partie, vëmendjen e zyrtarit kryesor ligjor të asaj partie, ose në një adresë tjetër ose me një metodë tjetër siç do të përcaktojë pala me shkrim. Njoftimi do të konsiderohet i dhënë gjatë dorëzimit personal ose faksit, ose, nëse dërgohet me postë të vërtetuar me parapagim postar, 5 ditë pune pas datës së postës, ose, nëse dërgohet nga korrier ndërkombëtar brenda natës me parapagim postar, 7 ditë pune pas datës së postare. Nëse ndonjë dispozitë këtu konsiderohet e pazbatueshme, dispozitat e mbetura do të vazhdojnë në fuqi të plotë pa u prekur në asnjë mënyrë. Për më tepër, palët bien dakord të zëvendësojnë një dispozitë të tillë të pazbatueshme me një dispozitë të zbatueshme që përafron nga afër qëllimin dhe efektin ekonomik të dispozitës së pazbatueshme. Titujt e seksioneve janë vetëm për qëllime referimi dhe nuk përcaktojnë, kufizojnë, interpretojnë ose përshkruajnë fushën ose shtrirjen e këtij seksioni. Dështimi i Operatorëve për të vepruar në lidhje me shkeljen e kësaj Marrëveshje nga ju ose të tjerët nuk përbën heqje dorë dhe nuk do të kufizojë të drejtat e Operatorëve në lidhje me shkelje të tilla ose ndonjë shkelje të mëvonshme. Çdo veprim ose procedim që del ose lidhet me këtë Marrëveshje ose përdorimin e Përdoruesit të Uebfaqes duhet të sillet në gjykatat e Belgjikës dhe ju pranoni juridiksionin personal ekskluziv dhe vendin e gjykatave të tilla. Çdo shkak i veprimit që mund të keni në lidhje me përdorimin tuaj të Uebfaqes duhet të fillojë brenda një (1) viti pasi të paraqitet kërkesa ose shkaku i veprimit. Këto Kushte përcaktojnë të gjithë mirëkuptimin dhe marrëveshjen e palëve dhe zëvendësojnë çdo dhe të gjitha marrëveshjet ose kuptimet me gojë ose me shkrim midis palëve, në lidhje me çështjen e tyre. Heqja dorë nga një shkelje e ndonjë dispozite të kësaj Marrëveshjeje nuk do të interpretohet si heqje dorë nga ndonjë shkelje tjetër ose e mëvonshme.

Lidhje me materiale të tjera

Uebfaqja mund të përmbajë lidhje me faqet në pronësi ose të operuara nga palë të treta të pavarura. Këto lidhje janë dhënë vetëm për lehtësinë dhe referencën tuaj. Ne nuk i kontrollojmë faqet e tilla dhe, për këtë arsye, nuk jemi përgjegjës për çdo përmbajtje të postuar në këto faqe. Fakti që Operatorët ofrojnë lidhje të tilla nuk duhet të interpretohet në asnjë mënyrë si miratim, autorizim ose sponsorizim i asaj faqe, përmbajtja e saj ose e kompanive ose produkteve të referuara në të, dhe Operatorët rezervojnë të drejtën të shënojnë mungesën e përkatësisë, sponsorizim, ose miratim në Uebfaqe. Nëse vendosni të përdorni ndonjë nga faqet e palëve të treta të lidhura nga Uebfaqja, ju e bëni këtë plotësisht me rrezikun tuaj. Për shkak se disa faqe përdorin rezultate të automatizuara kërkimi ose ju lidhin përndryshe me faqet që përmbajnë informacione që mund të konsiderohen të papërshtatshme ose fyese, Operatorët nuk mund të mbahen përgjegjës për saktësinë, pajtueshmërinë e të drejtës së kopjimit, ligjshmërinë ose mirësjelljen e materialit që përmbahet në faqet e palëve të treta dhe ju me këtë heqim dorë në mënyrë të pakthyeshme nga çdo pretendim kundër nesh në lidhje me site të tilla.

Njoftimi i shkeljes së mundshme të së drejtës së autorit

Në rast se besoni se materiali ose përmbajtja e botuar në Uebfaqe mund të shkelë të drejtën e autorit tuaj ose të një tjetri, ju lutem na kontaktoni na.