පොඩ්කාස්

ප්‍රවෘත්ති සහ කලාකරුවන්ගේ තීක්ෂ්ණ බුද්ධියේ සිට වර්තමාන චින්තනය සහ ලොව පුරා සිදුවීම් දක්වා VAI විසින් අයර්ලන්ත කලා ලෝකයේ දිශානතිය හා පුහුණුවීම් හා පසුබිම් කථා දෙස බලයි.